Štipendium pre domácich talentovaných študentov

  Dňa 22.  decembra 2021 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 784/2021, ktorým schválila Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Sprostredkovateľom je vysoká škola, ktorá je podľa § 94a odst. 5 zákona o VŠ poverená organizačno-technických zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendií.

   

  Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí ukončili strednú školu maturitnou skúškou a pokračujú v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. Ministerstvo školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku vďaka štipendiu: „Študujem doma, Slovensko ma odmení.“ Viac informácií na webstránke: stipendia.portalvs.sk.

   

  O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií:  

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

   

  Výška štipendia je 3 000 € za jeden akademický rok pre jedného štipendistu, teda spolu 9 000 € na jedného štipendistu počas prvých troch akademických rokov. Vysoká škola ako sprostredkovateľ vypláca prostriedky určené na štipendiá mesačne pozadu a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom štipendista splnil podmienky nároku. Štipendium sa vypláca za mesiace september až jún nasledujúceho kalendárneho roka vo výške 300 € mesačne. Výška štipendia je rovnaká pre všetkých štipendistov.