Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Ako rektor ponúkam svoje najlepšie osobné a profesionálne schopnosti a znalosti pre rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku.   

  Prajem si, aby KU ako centrum akademickej excelentnosti dosahovala najlepšie vedecké a výskumné výsledky a aby vo svojej tretej misii bola iniciátorom a organizátorom akademického, vedeckého, spoločenského, kultúrneho a duchovného života v Ružomberku, v Liptove, v regióne stredného a severného Slovenska a univerzálne v prostredí Cirkvi.

  Tiež si prajem, aby sme boli odvážni. Podľa apoštolskej konštitúcie Ex corde ecclesiae „ak treba, katolícka univerzita musí mať odvahu povedať aj nepríjemné pravdy, ktoré sa verejnej mienke nepáčia, ktoré sú však potrebné na ochranu skutočného blaha spoločnosti.“

  Najvyšším cieľom na Katolíckej univerzite v Ružomberku nech je hľadanie Pravdy, ktorú nám ponúka Ježiš ako náš žiarivý vzor. Vieme však, že spomedzi troch teologálnych cností – viery, nádeje a lásky – je najväčšia práve tá posledná.

  Preto už ani chvíľu neváhajme budovať civilizáciu lásky.

  Kto je Jaroslav Demko?

  Kto je Jaroslav Demko? 

  Jaroslav Demko pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene a po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP (1997-2004) úspešne viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok (2004-2011).

  Špecializuje sa na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku, ekosystémové služby, vodu a odpady. Úzko spolupracoval so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri akreditáciách orgánov posudzovania zhody.

  Prakticky od jej vzniku spolupracuje s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Na tamojšej pedagogickej fakulte je zamestnaný od roku 2011. Pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, potom ako vedúci katedry biológie a ekológie.

  Spolupracuje s viacerými univerzitami na Slovensku (Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave). Je členom Slovenskej rektorskej konferencie a Konzorcia slovenských univerzít U10+.

  Jaroslav Demko je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií a vedeckých prác, napríklad fytoenergetiky, energetickej a produkčnej analýzy trstiny obyčajnej, skúmal kliešťa obyčajného, taktiež reflektoval aj pápežskú encykliku o životnom prostredí Laudato Sí. Venuje sa tiež vývoju vodného práva na Slovensku. Počas pôsobenia na KU ako prvý získal patent o efektívnejšom energetickom využití drevnej hmoty.