Projekty

  Počet nájdených projektov: 133

  Erasmus+ Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA)

  Číslo projektu:2023-1-SK01-KA220-HED-000158697 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2026
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Multimediálna platforma prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí pre učiteľov a ďalšie pomáhajúce profesie v prostredí školy

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Pracovné zdroje a požiadavky ako prediktory vyhorenia v učiteľskej profesii (validizácia výskumného nástroja Burnout Assessment Tool)

  Číslo projektu:VEGA 1/0106/23 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action ll. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

  Číslo projektu:KEGA 001KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Vokálna intonácia v praxi základných a základných umeleckých škôl

  Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Výchova žiakov k udržateľnému rozvoju regiónu s využitím questingu

  Číslo projektu:KEGA 015KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Ing. Jozef Macko, PhD.

  Erasmus Excellence boost – Excellence skill boost for VET teachers, trainers and managers

  Číslo projektu:101092481 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus Lump Sum Grants

  Laryngeal patterns in synchrony and diachrony

  Číslo projektu:NKFIH 142498 Doba riešenia projektu:1. Okt 2022 - 31. Aug 2026
  Vedúci projektu:Dr. Péter Szigetvári (ELTE, Budapest)

  Bezpečnosť školského prostredia – nová výzva pre rozvoj vybraných kompetencií učiteľov základných a stredných škôl

  Číslo projektu:KEGA 012KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie II.

  Číslo projektu:004KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  KEGA

  Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní znevýhodnených žiakov

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

  Prevencia posturálneho zdravia žiakov pohybovou aktivitou

  Číslo projektu:VEGA 1/0427/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Súčasný stav, trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte dištančného vzdelávania

  Číslo projektu:VEGA 1/0550/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

  Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Postmodernizmus a anglofónne literatúry

  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Číslo projektu:312011BHC2 Doba riešenia projektu:18. Nov 2021 - 30. Jún 2023
  Vedúci projektu:PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Hlavným cieľom projektu je aktualizácia vnútorného systému kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), v súlade so štandardami pre vnútorný systém, vydanými SAAVŠ. Pre naplnenie tohto cieľa sa predpokladá zapájanie pracovníkov...

  ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024

  Erasmus+

  ERASMUS+ Promoting knowledge-sharing culture in Learning organisations (KNOWLO)

  Číslo projektu:2021-1-LV01-KA2020-VET-000029991 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému kód výzvy

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2021 - 31. Júl 2023

  kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12