Referentka Poradenského centra

  Mgr. Janka Hofmanová

  Referentka Poradenského centra KU, Nepedagogická zamestnankyňa

  oblasť pôsobenia:

  • poradenstvo pri prvom kontakte - komplexné zaisťovanie procesu kontaktnej práce –
   vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o služby PC KU, identifikácia individuálnych
   potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným
   potrebám;
  • sociálno-právne poradenstvo - oboznámenie klientov s ich právami a povinnosťami
   poradenstvo ohľadom klientovej finančnej situácie;
  • poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami - vyhotovovanie návrhov podpory
   pri štúdiu, počas štúdia a pri štátnych skúškach, zabezpečovanie zapisovateľského
   servisu, príprava dohôd pre študentov;
  • administratívne služby spojené s chodom Poradenského centra;

   

  Referentka psychologického poradenstva

  Mgr. Zuzana Dérerová

  referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa

  oblasť pôsobenia:

  • online psychologické poradenstvo prostredníctvom e-mailovej
   pošty psychologickaporadna[zavinac]ku.sk ;
  • poskytovanie krízovej intervencie prostredníctvom SOS linky pre študentov;
  • pomoc a podpora v plánovaní, efektívnom učení sa, pri problémoch vo vzťahoch, pri
   zameraní sa na sebarozvoj, sebapoznávanie, rozvoj komunikačných schopností,
   podnecovanie samostatnosti aj spolupráce;
  • pri zvýšenej psychickej záťaži, prežívaní napätia a v období ťažkých životných aj osobných
   zmien;
  • pri zameraní sa na individuálne potreby všetkých študentov spojené s psychologickým
   poradenstvom;
  • organizovanie online stretnutí so študentmi zo zahraničia, organizovanie preventívnych a
   podporných osvetových aktivít a diskusií v podobe online seminárov;
  • individuálne aj skupinové konzultácie a stretnutia; 

   

  Externý psychológ Poradenského centra

  Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

  • ťažkosti so zvládaním stresu
  • ťažkosti s trémou
  • ťažkosti so zvládaním emócií
  • ťažkosti s pozornosťou
  • ťažkosti s učením, so sústredením sa
  • ťažkosti s pamäťou
  • ťažkosti s relaxáciou a uvoľnením
  • ťažkosti s obťažujúcimi myšlienkami
  • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
  • ťažkosti s presadením sa v spoločnosti iných
  • ťažkosti so zvládaním strachu a rôznych úzkostí
  • ťažkosti s obavou z nových vecí
  • ťažkosti s únikom pred riešením problémov
  • ťažkosti s nerozhodnosťou
  • ťažkosti s určením priorít
  • ťažkosti s časom
  • ťažkosti s ukončením nejakej činnosti

  Externý psychológ Poradenského centra

  PhDr. Jana Bachanová
  kontakt: jana.bachanova[zavinac]ku.sk
  +421 948 321 822

  oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

  • ťažkosti s komunikáciou
  • ťažkosti s vyjadrovaním vlastných pocitov
  • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
  • ťažkosti so zvládaním konfliktov
  • ťažkosti so zvládaním hnevu a iných emócií
  • ťažkosti s prácou pod náporom
  • ťažkosti so slabou odolnosťou voči záťaži
  • ťažkosti s učením, so sústredením sa
  • ťažkosti s pamäťou
  • ťažkosti s motiváciou
  • ťažkosti s plánovaním
  • ťažkosti s riešením partnerských problémov
  • ťažkosti s hľadaním vnútornej rovnováhy
  • ťažkosti s hľadaním vlastnej identity
  • ťažkosti vo vzťahoch

   

  Mgr. Katarína Markovičová , PhD.
  Koordinátorka Poradenského centra
  kontakt: poradna[zavinac]ku.sk
  +421 918 337 410
  momentálne na materskej dovolenke


  Mgr. Martina Šavolová (Medžová)
  Interná psychologička
  kontakt: martina.savolova[zavinac]ku.sk
  +421 918 722 085
  momentálne na materskej dovolenke