Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
  a koordinátor pre poradenskú činnosť

  oblasť pôsobenia: 

  poradenstvo pri prvom kontakte, najmä

  • komplexné zaisťovanie procesu kontaktnej práce – vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o služby PC KU, identifikácia individuálnych potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným potrebám

  poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, najmä

  • zabezpečovanie študijných podmienok s ohľadom na zdravotné a iné obmedzenia pre uchádzačov a študentov, vyrovnávanie dôsledkov postihnutia a znevýhodnenia
  • zaisťovanie kontaktu s klientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach
  • konzultácia a spolupráca so zamestnancami KU pri riešení podpory študentov so špecifickými potrebami

  kariérové poradenstvo, najmä

  • realizácia poradenstva zameraného na voľbu vzdelávacej a nadväzujúcej profesijnej dráhy
  • vykonávanie kariérových diagnostík pre vzdelávanie, profesijnú prípravu, rozvoj kariéry klienta (identifikácia pracovného a študijného potenciálu klienta – identifikácia schopností, záujmov, zručností a vzdelávacích potrieb klienta a podpora rozvoja klientovho potenciálu)
  • zabezpečovanie poradenstva zameraného na podporu a rozvoj kľúčových kompetencií klienta potrebných pre uplatnenie na trhu práce a pre riadenie vlastnej kariéry
  • poskytovanie poradenstva pri uchádzaní sa o zamestnanie
  • analýza dokumentov v oblasti zamestnanosti, poradenstvo pre záujemcov o vzdelávanie
  • poskytovanie poradenstva študentom a absolventom so zameraním na riešenie situácie nezamestnanosti a na prevenciu nezamestnanosti vrátane voľby vhodnej vzdelávacej kariéry
  • poskytovanie poradenstva k uplatneniu sa na trhu práve s rešpektom k doterajšej kvalifikácii klienta, k jeho zdravotnému stavu a obmedzeniam
  • kariérové poradenstvo pre klientov so somatickým, zmyslovým alebo iným postihnutím, so špecifickými poruchami učenia či iným znevýhodnením

  sociálno-právne poradenstvo, najmä

  • oboznámenie klientov s ich právami a povinnosťami
  • poradenstvo ohľadom klientovej sociálnej a finančnej situácie
  • sprostredkovanie právneho poradenstva a kontaktov s ďalšími inštitúciami

   

  Pracovníčka študijnej podpory

  Bc. Olha Voznesenska

  k dispozícii v utoroky a stredy 

  kontakt: psychologickaporadna@ku.sk
  +421 917 224 662

  oblasť pôsobenia: 

  • Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami 
  • Poradenstvo a podpora pri ťažkostiach s učením 
  • Podpora pri hľadaní si vlastného efektívneho systému učenia sa 
  • Podpora motivácie pri učení  
  • Podpora pri bojovaní s prokrastináciou 
  • Podpora pri zvládaní študijných nárokov 
  • Poradenstvo a podpora s časovým rozvrhom pri učení sa 
  • Nácvik techník podporujúcich efektívne učenie sa 
  • Podpora efektívneho plánovania študijných činností 
  • Nácvik relaxačných techník, uvoľnenia napätia a úzkosti 
  • Poznávanie copingových stratégií na zvládanie záťažových situácií 
  • Poznávanie vlastnej odolnosti, posilnenie odolnosti 
  • Podpora pri začlenení sa do kolektívu 
  • Kariérové poradenstvo, možnosť vytvorenia vlastného portfólia 
  • Rozvojové aktivity zamerané na osobnostný rast 
  • Sebapoznávacie aktivity a cvičenia 
  • Práca s terapeutickými kartami 
  • Možnosť testovania - inteligenčné a osobnostné testy 

  Externý psychológ Poradenského centra

  doc. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

  • ťažkosti so zvládaním stresu
  • ťažkosti s trémou
  • ťažkosti so zvládaním emócií
  • ťažkosti s pozornosťou
  • ťažkosti s učením, so sústredením sa
  • ťažkosti s pamäťou
  • ťažkosti s relaxáciou a uvoľnením
  • ťažkosti s obťažujúcimi myšlienkami
  • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
  • ťažkosti s presadením sa v spoločnosti iných
  • ťažkosti so zvládaním strachu a rôznych úzkostí
  • ťažkosti s obavou z nových vecí
  • ťažkosti s únikom pred riešením problémov
  • ťažkosti s nerozhodnosťou
  • ťažkosti s určením priorít
  • ťažkosti s časom
  • ťažkosti s ukončením nejakej činnosti

  Externý psychológ Poradenského centra

  PhDr. Jana Bachanová
  kontakt: jana.bachanova[zavinac]ku.sk
  +421 948 321 822

  oblasť pôsobenia: poradenstvo, najmä

  • ťažkosti s komunikáciou
  • ťažkosti s vyjadrovaním vlastných pocitov
  • ťažkosti so sebadôverou a sebavedomím
  • ťažkosti so zvládaním konfliktov
  • ťažkosti so zvládaním hnevu a iných emócií
  • ťažkosti s prácou pod náporom
  • ťažkosti so slabou odolnosťou voči záťaži
  • ťažkosti s učením, so sústredením sa
  • ťažkosti s pamäťou
  • ťažkosti s motiváciou
  • ťažkosti s plánovaním
  • ťažkosti s riešením partnerských problémov
  • ťažkosti s hľadaním vnútornej rovnováhy
  • ťažkosti s hľadaním vlastnej identity
  • ťažkosti vo vzťahoch

   

  Mgr. Martina Šavolová (Medžová)
  Interná psychologička
  kontakt: martina.savolova[zavinac]ku.sk
  +421 918 722 085
  momentálne na materskej dovolenke