Benefity pre členov klubu

 • Budete súčasťou sociálnej siete absolventov KU v Ružomberku a jej fakúlt.
 • Budete mať možnosť byť v osobnom kontakte s bývalými spolužiakmi a so zástupcami KU a stretávať sa s nimi v prostredí KU a jej súčastí.
 • Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré KU v Ružomberku a jej fakulty organizujú pre ďalší profesijný rast svojich absolventov.
 • Budete môcť využívať benefity, ktoré KU pripravuje pre svojich absolventov.
 • Budete informovaní o vedeckých, umeleckých, spoločenských a duchovných podujatiach organizovaných na KU a jej fakultách pre akademickú obec aj špeciálne pre absolventov KU.
 • Budete môcť zdarma participovať na vybraných programoch podpory študentov a absolventov.

BENEFITY PRE VŠETKÝCH ČLENOV ALUMNI KLUBU KU:

Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku (PC KU) – možnosť využívania poradenských a podporných služieb:

 • kariérové poradenstvo,
 • psychologické poradenstvo,
 • využívanie Špeciálnej študovne PC KU.

Univerzitné pastoračné centrum J. Vojtaššáka pri KU v Ružomberku (UPaC KU):

 • odslúženie svätej omše 1x za mesiac v priebehu akademického roka na úmysly členov Alumni klubu KU,
 • možnosť využiť ponuku duchovných rozhovorov a sviatosti zmierenia podľa dohody, 
 • odslúženie svätej omše pri výročnom stretnutí absolventov KU v Kaplnke sv. Alberta.

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU):

 • zľava 25 % z registračného a prolongačného poplatku a vydanie preukazu čitateľa,
 • možnosť zúčastňovať sa na podujatiach UK KU alebo na stretnutiach, ktoré budú určené priamo pre absolventov KU v Kabinete dejín KU v priestoroch UK KU.

Ubytovacie a stravovacie zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (UaSZ KU):

 • možnosť využiť ubytovanie počas akademických prázdnin pre skupinu 30 ľudí a viac, minimálne na tri a viac nocí.

BENEFITY IBA PRE RIADNYCH ČLENOV ALUMNI KLUBU KU:

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU):

 • zľava 20 % z poplatku za rozširujúce študijné programy realizované na FF KU,
 • zľava 20 % z poplatku za rigorózne konania realizované na FF KU.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU):

 • zľava 10 % z poplatkov za programy celoživotného vzdelávania,
 • možnosť bezplatného zverejňovania profesných inzerátov a oznamov organizácií (v súlade s cieľmi a zameraním PF KU), v ktorých členovia Alumni klubu KU pracujú, na sociálnych sieťach PF KU, prípadne aj na webových stránkach alebo obrazovkách v priestoroch fakulty.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU):

 • zľava 15 % na všetky poplatky súvisiace so štúdiom a sústavným vzdelávaním na FZ KU.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU):

 • zľava pri využívaní služieb Univerzitnej knižnice KU, pracovisko Košice.