Podľa § 11, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe súhlasu Veľkého kancelára KU Mons. Bernarada Bobera a po schválení Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 19. septembra 2022 bola menovaná

  Vedecká rada KU v Ružomberku na obdobie rokov 2022 – 2026

  v zložení:

  Predseda VR KU

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU – biológia/ekológia

   

  Interní členovia VR KU

  Prorektori:

  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. – prorektor pre vedu a umenie - ekológia/environmentalistika
  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. – prorektor pre vzdelávanie – katolícka teológia
  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. – prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility – sociálna práca

   

  Dekani fakúlt:

  PaedDr. Peter Krška, PhD.– dekan a predseda VR PF KU - športová edukológia
  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – dekan a predseda VR TF KU - katolícka teológia
  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – dekan a predseda VR FZ KU  - ošetrovateľstvo

   

  členovia za Pedagogickú fakultu KU:

  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby
  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – učiteľstvo a pedagogické vedy
  prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.– ekonómia a manažment

   

  členovia za Filozofickú fakultu KU:

  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.  – história
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.– psychológia
  prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – mediálne a komunikačné štúdia
  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek – filozofia

   

  členovia za Teologickú fakultu KU:

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - katolícka teológia/ cirkevné dejiny
  prof. ThBiblLic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. - katolícka teológia/ biblická teológia
  doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - moderátor Teologického inštitútu TF KU, Spišské Podhradie – katolícka teológia/ pastorálna teológia

   

  členovia za Fakultu zdravotníctva KU:

  prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. – ošetrovateľstvo
  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo
  doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo

    

  Externí členovia VR KU

  Biskupi:

  J.E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, predseda KBS, veľký kancelár KU
  J.E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – bratislavský arcibiskup - metropolita - cirkevné právo
  J.E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. – spišský pomocný biskup - katolícka teológia, kánonické právo
  J.E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup - história

   

  Rektori:

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave - teória literatúry
  prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.– rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici – výtvarné umenie

   

  Dekan:

  prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – environmentalistika

   

  Profesor vysokoškolský, univerzitný:

  prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra histórie - história, slovenské dejiny