Podľa § 11, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; podľa článku 18, ods. 1 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku; na základe súhlasu Veľkého kancelára KU, J.E. Mons. Bernarada Bobera, a po schválení Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 20. novembra 2018 bola dňa 4. decembra 2018 menovaná Vedecká rada KU v Ružomberku na obdobie 2018 – 2022 v zložení:

  Predseda VR KU

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. - Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, jaroslav.demko@ku.sk, +421 44 430 46 93

   

  INTERNÍ ČLENOVIA VR KU:

  Prorektorky:

  1. prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. – prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium - krajinná ekológia/ environmentálne plánovanie a manažment
  2. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie – ošetrovateľstvo

  Dekani fakúlt:

  1. doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan a predseda VR FF KU – história
  2. PaedDr. Peter Krška, PhD. – dekan a predseda VR PF KU – športová edukológia
  3. doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – dekan a predseda VR TF KU – katolícka teológia
  4. prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – dekan a predseda VR FZ KU – ošetrovateľstvo

  členovia za Pedagogickú fakultu KU:

  1. prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby
  2. prof. Ing. Alena Daňková, CSc. – manažment
  3. prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – pedagogika
  4. prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
  5. prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. – sociálna práca

  členovia za Filozofickú fakultu KU:

  1. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk
  2. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – psychológia
  3. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – žurnalistika
  4. prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek – filozofia

  členovia za Teologickú fakultu KU:

  1. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – katolícka teológia/ cirkevné dejiny
  2. prof. dr hab. Edward Jarmoch – sociálna práca
  3. prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. – katolícka teológia/ história
  4. doc. ThDr. Peter Majda, PhD. – katolícka teológia/ pastorálna teológia
  5. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia/ biblická teológia

  členovia za Fakultu zdravotníctva KU:

  1. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo
  2. doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. – ošetrovateľstvo
  3. prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo
  4. MUDr. Jaromír Tupý, PhD. – ošetrovateľstvo

   

  EXTERNÍ ČLENOVIA VR KU:

  Biskupi:

  1. J. E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár KU
  2. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – cirkevné právo
  3. J. E. Mons. prof. Cyril Vasiľ, SJ – východné cirkevné právo
  4. J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – história
  5. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – katolícka teológia

  Rektor:

  31. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave - teória literatúry

   

  Dekan:

  32. prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – environmentalistika

   

  Profesor vysokoškolský, univerzitný:

  33. prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – história, slovenské dejiny

   

  Dokumenty Vedeckej rady