Rada kvality

  Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.

  Rada kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku

  schválená na 6. zasadnutí Vedeckej rady KU dňa 02. decembra 2021 Uznesením č. 5,

  aktualizovaná na základe Uznesení č. 6 a č. 7 z 8. zasadnutia Vedeckej rady KU konaného dňa 30. mája 2022

  aktualizovaná na základe Uznesenia Vedeckej rady KU č. 1/2023 k 2. hlasovaniu „per rollam"  dňa 03. apríla 2023

  aktualizovaná na základe Uznesenia č. 2.3 z 2. zasadnutia Vedeckej rady KU  konaného 30. novembra 2023

  Člen RK Meno, priezvisko, tituly
  3 odborníci s preukázateľnými skúsenosťami v systémoch riadenia kvality alebo kvalite vzdelávania, ktorí nie sú zamestnancami KU
  1. odborník v systémoch kvality doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
  2. odborník v systémoch kvality Ing. Milada Macholová
  3. odborník v systémoch kvality prof. Ing. Štefan Hittmár, CSc.
  2 odborníci z oblastí spadajúcich do študijných odborov, v ktorých má univerzita oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov, ktorí nie sú zamestnancami KU
  4. odborník zo študijných odborov KU prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
  5. odborník zo študijných odborov KU MUDr. Gémeš Juraj
  2 zástupcovia študentov
  6. študent Mgr. Beáta Pošteková (PF 3. st.)
  7. študent Mgr. Stanislav Dzuričko (TF)
  4 zástupcovia externých zainteresovaných strán, z toho 2 zástupcovia zamestnávateľov a 2 zástupcovia absolventov KU
  8. zástupca zamestnávateľov Mgr. Branislav Tréger, PhD.
  9. zástupca zamestnávateľov plk. MUDr. Jozef Sille
  10. zástupca absolventov KU PhDr. Andrea Predajňová (FF)
  11. zástupca absolventov KU Mgr. Adriana Simová (FZ)
  1 zástupca KBS
  12. zástupca KBS ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.
  4 zástupcovia fakúlt KU, (za každú fakultu 1 zástupca) navrhnutých dekanom príslušnej fakulty
  13. zástupca FZ KU doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD.
  14. zástupca TF KU prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (predseda)
  15. zástupca FF KU doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  16. zástupca PF KU RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  1 zamestnanec KU (tajomník RK)
  17. tajomník RK Mgr. Daniela Vrabková