Prorektorka pre vedu a umenie

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

Vedecká pracovníčka, Profesorka

Útvary riadené prorektorkou pre vedu a umenie:

a) Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium,

b) Referát pre projektovú činnosť,

c) Univerzitná knižnica KU,

d) Vydavateľstvo VERBUM.

____________________________________________________

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

(vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

Referát pre projektovú činnosť

Univerzitná knižnica KU

VERBUM – vydavateľstvo KU