Vnútorný systém kvality

  Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.
  Vnútorný systém kvality

  Vzájomne prepojené princípy 

  Systém vnútorného zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej „KU“) je tvorený súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich činností. 

  Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), smernice upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – DS label) a kritériá komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework). 

  Systém vnútorného zabezpečovania kvality je centrálne koordinovaný z úrovne Vedenia KU a na jednotlivých fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení špecifík daných fakúlt. Všetky organizačné útvary univerzity vnímajú svoje zodpovednosti a právomoci pri zlepšovaní kvality, ktoré spočívajú v iniciovaní a zapájaní sa do spoločných aktivít (napr. samohodnotenie, stanovovanie a revízia cieľov kvality, monitorovanie a meranie, preskúmanie manažmentom, projekty zlepšovania kvality) a v rozvíjaní vlastných aktivít smerujúcich k zlepšovaniu svojho i celouniverzitného prostredia. Ciele kvality sú rozložené v niektorých prípadoch až na úroveň kolektívu alebo jednotlivca a podobne sú vyhodnocované na celkovej aj individuálnej úrovni 

  Do zaisťovania kvality sú zapojení vnútorní a vonkajší aktéri, hlavne z radov študentov, absolventov, akademických a výskumných pracovníkov a ďalších strategických skupín, za účelom poskytnutia a posilňovania spätnej väzby a získania celkového pohľadu na uskutočňovanie činností univerzity s cieľom ich neustáleho zlepšovania, hlavne v oblasti prípravy konkurencieschopného absolventa, ktorého vedomosti, poznatky a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania uplatniteľného na trhu práce. 

   Prvky vnútorného systému KU ako aj ich explicitné väzby sú definované v najdôležitejších vnútorných predpisoch: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Politiky, postupy a pravidlá študijných programov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania implementovaný na KU a je centrálnym dokumentom pre plnenie Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Účelom tohto vnútorného predpisu, je poskytnúť zainteresovaným stranám prehľad o vnútornom systéme zabezpečovania kvality na KU a zároveň vymedziť ich právomoci, pôsobnosť a zodpovednosti v tomto systéme. 

   

  Politika kvality 

  Základným dokumentom KU vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality KU, ktorá obsahuje: 

  • základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality KU, 
  • charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom na KU, 
  • organizácia vnútorného systému univerzity, 
  • rozdelenie zodpovednosti súčastí KU v oblasti kvality, 
  • charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality, 
  • spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad, 
  • propagáciu a šírenie dobrého mena KU.