Vnútorný systém kvality

    Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.
    Vnútorný systém kvality

    Vzájomne prepojené princípy 

    Systém vnútorného zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej „KU“) je tvorený súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich činností. 

    Systém zabezpečovania a hodnotenia kvali