Doktorandské štúdium

  Doktorandské štúdium

  V súlade s Dlhodobým zámerom KU na roky 2018-2023 je hlavným cieľom rozšírenie a skvalitnenie ponuky doktorandských študijných programov.

  Dlhodobý zámer obsahuje nasledujúcich šesť stratégií:

  1. Klásť dôraz na doktorandské študijné programy ako prioritu vzdelávacej činnosti univerzity v danej výskumnej oblasti a pri ich realizácii využívať výskumný potenciál univerzity.
  2. Optimalizovať zapojenie doktorandov do výučby.
  3. Optimalizovať zapojenie doktorandov do riešenia výskumných grantov a výskumných tímov.
  4. Pri zachovaní vysokých nárokov na kvalitu zvýšiť úspešnosť ukončenia doktorandského štúdia.
  5. Podporovať mobility doktorandov.

  V doktorandskom stupni štúdia bolo na KU v roku 2018 akreditovaných 12 študijných programovv 8 študijných odboroch: predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), odborová didaktika (1.1.10), systematická filozofia (2.1.2), slovenské dejiny (2.1.9), katolícka teológia (2.1.13), sociálna práca (3.1.14), teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2), fyzioterapia (7.4.7). Na KU študovalo v roku 2018 celkovo 149 doktorandov, z toho 64 doktorandov v dennej forme (42,95%) a 85 doktorandov v externej forme (57,05%). V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 42 doktorandov, 22 v dennej forme (52,38%) a 20 v externej forme (47,62%); čo je 3,69 % zo všetkých absolventov, ktorí ukončili v roku 2018 štúdium na KU. V roku 2018 sa na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch hlásilo 79 uchádzačov (v dennej forme 36 uchádzačov a v externej forme 43 uchádzačov).

  Pedagogická fakulta KU

  Viac informácií o doktoranskom štúdiu na PF KU

  Filozofická fakulta

  Viac informácií o doktoranskom štúdiu na FF KU

  Fakulta zdravotníctva

  Viac informácií o doktoranskom štúdiu na FZ KU

  Teologická fakulta

  Viac informácií o doktoranskom štúdiu na TF KU