Poslanie a podmienky členstva

  Poslanie a podmienky členstva

  Poslanie

  Alumni klub (Klub absolventov) je dobrovoľné združenie absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej aj „KU“), ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi kolegami, známymi a so svojou „alma mater“ – KU a jej fakultami, a pomocou ktorých univerzita nadväzuje, udržiava a rozvíja vzťah so svojimi absolventmi. Alumni klub umožňuje spojenie ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas štúdia na KU a jej fakultách, a zabezpečuje zosieťovanie informácií o bývalých spolužiakoch. Idea Alumni klubu vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na svojej „alma mater“.Alumni klub umožňuje poskytovanie rôznych benefitov svojim absolventom zo strany KU a jej fakúlt.

  Pre KU a jej fakulty zabezpečí Alumni klub mimoriadne dôležitú spätnú väzbu od svojich bývalých študentov a pomôže skvalitňovať pedagogické a výskumné procesy na KU a jej fakultách, získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a poznanie tých absolventov, ktorí získali v spoločenskej praxi doma alebo v zahraničí mimoriadne úspechy a šíria dobré meno svojej „alma mater“. Cieľom Alumni klubu KU je aj vytvorenie a upevňovanie spolupráce univerzity a jej fakúlt s praxou, ako aj sprístupňovanie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakúlt KU a pre prax. Členovia Alumni klubu KU podporujú spoločenské a odborné podujatia študentov a absolventov KU a jej fakúlt, ako aj propagáciu a šírenie dobrého mena KU.

  Propagácia aktivít Alumni klubu cez komunikáciu na sociálnych sieťach môže prispieť k získavaniu / náboru potenciálnych uchádzačov o štúdium na KU – t. j. členovia Alumni klubu môžu plniť nielen významnú spätnú väzbu pre KU a jej fakulty, ale ich informácie o svojej „alma mater“ môžu byť určitým pozitívnym „signálom“ pre potenciálnych uchádzačov o štúdium na všetkých troch stupňoch vzdelávania, ale tiež aj o rigorózne konanie a celoživotné vzdelávanie medzi ich priateľmi, známymi, a tiež priamo v ich rodine (deti, vnúčatá, príbuzní). Alumni klub plní aj niektoré dôležité požiadavky, ktoré vyžaduje vnútorný systém zabezpečovania kvality v prostredí KU.

   

  Podmienky členstva

  Členovia Alumni klubu KU sa rozdeľujú na riadnych členov a členov – sympatizantov. Riadnym členom môže byť každý absolvent, ktorý na niektorej zo štyroch fakúlt KU (Filozofickej, Pedagogickej, Teologickej fakulte a Fakulte zdravotníctva) absolvoval bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium (bol mu udelený akademický titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo philosophiae doctor (PhD.)). Členom – sympatizantom môže byť absolvent, ktorý v rámci KU získal akademický titul doktor filozofie (PhDr.), doktor pedagogiky (PaedDr.), doktor teológie (ThDr.), licenciát teológie (ThLic.), vedecko-pedagogický titul docent (doc.) a profesor (prof.) alebo absolvoval vzdelávací program celoživotného vzdelávania a Univerzity tretieho veku (UTV) na KU a jej fakultách.

  Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné a bezplatné. Podmienkou členstva v Alumni klube KU je vyplnenie elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle KU.

  Členstvo v Alumni klube oprávňuje k využívaniu benefitov zo strany KU a jej fakúlt zverejňovaných a aktualizovaných na webovom sídle KU a jej fakúlt.

  Členovia Alumni klubu volia svoju Radu Alumni klubu KU a Radu Alumni klubu každej fakulty KU, ktoré sú poradnými orgánmi rektora KU a dekana príslušnej fakulty KU.