Konzorcium slovenských univerzít U10+

  Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov
  Konzorcium slovenských univerzít U10+

  U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Konzorcium nadobudne právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostávajú zachované v plnom rozsahu.

  Vznik U10+ je vyústením zámerov Memoranda o spolupráci slovenských univerzít, ktoré bolo podpísané 22. októbra 2019. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene.

  Zakladajúcimi členmi konzorcia sú:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Katolícka univerzita v Ružomberku,
  • Prešovská univerzita v Prešove,
  • Technická univerzita vo Zvolene,
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
  • Trnavská univerzita v Trnave,
  • Univerzita J. Selyeho v Komárne,
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.