Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Hlavným cieľom projektu je aktualizácia vnútorného systému kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), v súlade so štandardami pre vnútorný systém, vydanými SAAVŠ. Pre naplnenie tohto cieľa sa predpokladá zapájanie pracovníkov KU do procesu tvorby a revízie vnútorného systému a prípravu podkladov pre komplexné vzdelávacie činnosti.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:312011BHC2
  Doba riešenia projektu:18. Nov 2021 - 30. Jún 2023
  Vedúci projektu:PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  Názov projektu: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

  Operačný program: Ľudské zdroje

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

  Prioritná os: 1 Vzdelávanie

  Investičná priorita: 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

  Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

  Doba realizácie projektu: 11/2021 - 06/2023

  Celkové oprávnené výdavky projektu: 209 637,26,- EUR

  Výška nenávratného finančného príspevku: 199 155,40,- EUR

  Popis projektu:

  Projekt je zameraný na aktualizáciu vnútorného systému kvality KU, v súlade so štandardami pre vnútorný systém, vydanými SAAVŠ. Miestom realizácie projektu je Ružomberok, pričom časť aktivít bude realizovaná aj na ďalších pracoviskách KU – Levoča (Inštitút Juraja Páleša), Spišské Podhradie (Teologický inštitút) a Košice (Teologická fakulta).

  Jadrom projektu je jedna hlavná aktivita – Zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na KU. Táto aktivita bude realizovaná prostredníctvom štyroch adresnejšie formulovaných podaktivít, ktoré sú zamerané na (1) budovanie, revíziu a implementáciu základných atribútov vnútorného systému KU, (2) zosúlaďovanie študijných programov na KU, (3) podporu vnútorného systému KU vzdelávacími činnosťami a (4) koordináciu projektu.

  Cieľovou skupinou projektu je manažment KU (riadiaci zamestnanci KU, vedúci zamestnanci KU, ostatní zamestnanci na KU), študenti KU, vysokoškolskí učitelia podľa zákona o VŠ pôsobiaci na KU a zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja.

  Dosiahnutie projektového cieľa bude monitorované cez nasledovné merateľné ukazovatele: 12 nových partnerstiev, 20 úspešne fungujúcich partnerstiev, 150 zapojených študentov a 240 vzdelávaných zamestnancov. Okrem uvedených merateľných ukazovateľov sa v projekte plánuje tvorba vnútorných dokumentov a predpisov a na nich nadväzujúca séria školení pre rozličné cieľové skupiny.

  Z dlhodobého horizontu sa očakáva, že projekt bude mať pozitívne dopady na lepšie previazanie vzdelávania s potrebami a očakávaniami praxe, a že vytvorením vnútorných mechanizmov sa zabezpečí plnenie požadovaných štandardov kvality. Zároveň sa očakáva, že spolupráca medzi KU a jej partnermi sa zintenzívni a to prostredníctvom ich priameho zapájania do tvorby, realizácie a zlepšovaní ponuky študijných programov na KU.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  www.minedu.sk www.esf.gov.sk www.ludskezdroje.gov.sk