ERASMUS+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.
  ERASMUS+

  Čo zahŕňa Erasmus+?

  Mobility medzi členskými štátmi EÚ a krajinami pridruženými k programu, tzv. KA131
  Mobility medzi členskými štátmi a ostatnými krajiny podporené z fondov pre vonkajšie politiky, tzv. KA171
   

  Pre študentov vysokých škôl:

  • Štúdium v zahraničí
  • Stáž pre študentov
  • Stáž pre absolventov
  • Zmiešané intenzívne programy (kombinácia krátkodobej fyzickej a virtuálnej mobility s využitím inovatívnych prístupov vzdelávania)

  Pre zamestnancov vysokých škôl:

  • Výučba na vysokej škole
  • Školenia zamestnancov vysokých škôl
  • Zmiešané intenzívne programy (kombinácia krátkodobej fyzickej a virtuálnej mobility s využitím inovatívnych prístupov vzdelávania)

  Spolupráca s krajinami mimo EÚ:

  Možnosti spolupráce s vysokými školami z partnerských krajín cez Medzinárodnú kreditovú mobilitu (ICM)

  Spolupráca vysokých škôl:

  Decentralizované akcie: Strategické partnerstvá

  Centralizované akcie

  • Spoločné štúdium/ Erasmus Mundus Join Masters
  • Projekty zamerané na budovanie kapacít
  • Znalostné aliancie
  • Európske univerzity
  • Jean Monet

   

  Erasmus+ 2021-2027

  Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

  • inklúziu,
  • digitalizáciu,
  • udržateľný rozvoj a
  • aktívnu participáciu.

  Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

  Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

  Ďalšou dobrou správou je, že architektúra predchádzajúceho programu (2014 – 2020) a jeho hlavné nástroje implementácie sa vo veľkej miere zachovávajú a zachovaná je teda jeho kontinuita, avšak s víziou jeho zefektívnenia a zjednodušenia. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, program naďalej pokrýva všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu:

  V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov.

   

  Dokumenty:

   

  Stratégia internacionalizácie

  Stratégia internacionalizácie určuje hlavné línie smerovania zahraničnej spolupráce
  univerzity, jej fakúlt i súčastí. S cieľom ďalšieho rozvoja členov akademickej obce, skvalitnenia podmienok pre prijímanie zahraničných poslucháčov/kolegov a vytvorenie zázemia na spoločnú vedeckú, výskumnú a umeleckú spoluprácu v medzinárodnej komunite.

   

   

  Realizované projekty KA103 a KA131 (spolupráca s programovými krajinami, na základe IIA):

  2023-1-SK01-KA131-HED-000126273

  Trvanie projektu : 01/06/2023 - 31/07/2025

   

  2022-1-SK01-KA131-HED-000056350

  Trvanie projektu : 01/06/2022 - 31/07/2024

   

  2021-1-SK01-KA131-HED-000011146

  Trvanie projektu : 01/09/2021 - 31/10/2023

   

  Realizované projekty KA107 a KA171 (spolupráca s partnerskými univerzitami mimo EÚ)

  2023-1-SK01-KA171-HED-000141842

  Trvanie projektu : 01/08/2023 - 31/07/2026

  Albánsko: University Ismail Qemali Vlorë

  Arménsko: Yerevan State University

  Gruzínsko: Sulkhan-Saba Orbeliani University, Samtskhe-Javakheti State University, Ilia State University

  Ukrajina: Ukrainian Catholic University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

   

  2022-1-SK01-KA171-HED-000076447

  Trvanie projektu: 01/08/2022 - 31/07/2025

  Albánsko: University Ismail Qemali Vlorë, University Our Lady Of Good Counsel

  Gruzínsko: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Samtskhe-Javakheti State University, Batumi Shota Rustaveli State University

  Ukrajina: Ukrainian Catholic University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

  Jordánsko: Applied Science Private University

   

  2020-1-SK01-KA107-078054

  Trvanie projektu (ukončený): 01/08/2020 - 31/07/2023

  Albánsko: University Ismail Qemali Vlorë

  Arménsko: Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Yerevan State University

  Gruzínsko: Ilia State University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University

   

  2019-1-SK01-KA107-060279

  Trvanie projektu (ukončený): 01/08/2019 - 31/07/2022

  Gruzínsko: Samtskhe-Javakheti State University, Akaki Tsereteli State University, Batumi Shota Rustaveli State University

  Ukrajina: Uzhorod National University, V.N. Karazin Kharkiv National University

   

  2018-1-SK01-KA107-046082

  Trvanie projektu (ukončený): 01/06/2018 - 31/07/2020

  Albánsko: University Ismail Qemali Vlorë

  Gruzínsko: Ilia State University

  Jordánsko: Yarmouk University 

  Ruská federácia: The Peoples' Friendship University of Russia - RUDN

  Srbsko: University of Novi Sad, University of Belgrade

  Ukrajina: Uzhhorod National University, Ukrainian Catholic University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

   

  2017-1-SK01-KA107-034985

  Trvanie projektu (ukončený): 01/06/2017 - 31/07/2019

  Ukrajina: Uzhorod National University

   

   2016-1-SK01-KA107-022335

  Trvanie projektu: 01/06/2016 - 31/05/2018

  Ukrajina: Ukrainian Catholic University

  Gruzínsko: Ilia State University