ERASMUS+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.
  ERASMUS+

  Čo zahŕňa Erasmus+?

  Mobility medzi členskými štátmi EÚ a krajinami pridruženými k programu, tzv. KA131
  Mobility medzi členskými štátmi a ostatnými krajiny podporené z fondov pre vonkajšie politiky, tzv. KA171
   

  Pre študentov vysokých škôl:

  • Štúdium v zahraničí
  • Stáž pre študentov
  • Stáž pre absolventov
  • Zmiešané intenzívne programy (kombinácia krátkodobej fyzickej a virtuálnej mobility s využitím inovatívnych prístupov vzdelávania)

  Pre zamestnancov vysokých škôl:

  • Výučba na vysokej škole
  • Školenia zamestnancov vysokých škôl
  • Zmiešané intenzívne programy (kombinácia krátkodobej fyzickej a virtuálnej mobility s využitím inovatívnych prístupov vzdelávania)

  Spolupráca s krajinami mimo EÚ:

  Možnosti spolupráce s vysokými školami z partnerských krajín cez Medzinárodnú kreditovú mobilitu (ICM)

  Spolupráca vysokých škôl:

  Decentralizované akcie: Strategické partnerstvá

  Centralizované akcie

  • Spoločné štúdium/ Erasmus Mundus Join Masters
  • Projekty zamerané na budovanie kapacít
  • Znalostné aliancie
  • Európske univerzity
  • Jean Monet

   

  Erasmus+ 2021-2027

  Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

  • inklúziu,
  • digitalizáciu,
  • udržateľný rozvoj a
  • aktívnu participáciu.

  Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

  Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

  Ďalšou dobrou správou je, že architektúra predchádzajúceho programu (2014 – 2020) a jeho hlavné nástroje implementácie sa vo veľkej miere zachovávajú a zachovaná je teda jeho kontinuita, avšak s víziou jeho zefektívnenia a zjednodušenia. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, program naďalej pokrýva všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu:

  V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov.

   

  Dokumenty:

   

  Stratégia internacionalizácie

  Stratégia internacionalizácie určuje hlavné línie smerovania zahraničnej spolupráce
  univerzity, jej fakúlt i súčastí. S cieľom ďalšieho rozvoja členov akademickej obce, skvalitnenia podmienok pre prijímanie zahraničných poslucháčov/kolegov a vytvorenie zázemia na spoločnú vedeckú, výskumnú a umeleckú spoluprácu v medzinárodnej komunite.