Katolícka univerzita v Ružomberku ( ďalej len „KU“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom referát verejného obstarávania na rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pre všetky jej súčasti.

    Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania KU na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie v spolupráci s poverenými pracovníkmi z jednotlivých organizačných súčastí KU podľa Smernice rektora KU o verejnom obstarávaní.

    Univerzita zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

     

    Referent pre verejné obstarávanie