Ponuka štúdia (anotácia, prihláška)

  PONUKA ŠTÚDIA NA AK. ROK 2021/2022

  Štúdium, ktoré sa bude realizovať v RUŽOMBERKU:

  3 – ročné vzdelávacie programy: V ústrety plnosti čias - spoznávame Starý zákon

  1 – ročné vzdelávacie programy: Internet, počítač a mobilné zariadenia pre potreby seniorov

  Štúdium, ktoré sa bude realizovať v KOŠICIACH:

  3 – ročné vzdelávacie programy: Filozoficko-teologické základy

  PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:

  • dosiahnutie veku – minimálne 40 rokov, pre invalidných dôchodcov bez rozdielu veku (ak uchádzač podmienku dosiahnutého veku nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie UTV KU o výnimku),
  • vzdelanie – podmienkou je minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s maturitou (ak uchádzač podmienku dosiahnutého vzdelania nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie UTV KU o výnimku zo vzdelania),
  • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia maturitného vysvedčenia alebo diplomu),
  • podanie písomnej prihlášky,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • zaplatenie ročného poplatku za štúdium,
  • termín podania prihlášky: 31. august 2021.