Ponuka štúdia (anotácia, prihláška)

  PONUKA ŠTÚDIA NA AK. ROK 2023/2024

  Štúdium, ktoré sa bude realizovať v RUŽOMBERKU:

   1 – ročné vzdelávacie programy:

  Štúdium, ktoré sa bude realizovať v KOŠICIACH:

  3 – ročné vzdelávacie programy:

  PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:

  • dosiahnutie veku – minimálne 40 rokov, pre invalidných dôchodcov bez rozdielu veku (ak uchádzač podmienku dosiahnutého veku nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie UTV KU o výnimku),
  • vzdelanie – podmienkou je minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s maturitou (ak uchádzač podmienku dosiahnutého vzdelania nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie UTV KU o výnimku zo vzdelania),
  • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia maturitného vysvedčenia alebo diplomu),
  • podanie písomnej prihlášky,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • zaplatenie ročného poplatku za štúdium,
  • termín podania prihlášky: do 8. septembra 2023.