Sekretariát kvestora

  Oddelenie ekonomiky, účtovníctva a správy majetku

  Vedúca oddelenia:

   

  Referát pre riadenie ľudských zdrojov a mzdy

  Mgr. Andrej Ružička

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Oddelenie prevádzky, služieb, BOZP a PO

  vedúca oddelenia:

   

  Ubytovacie a stravovacie zariadenie KU

  vedúca oddelenia:

   

  Referát investičných činností, nákupu a verejného obstarávania

  Referát registratúry, spisovej služby a archívu

  Referát bezpečnostného manažmentu, civilnej ochrany, GDPR