1. Žiadosť o začatie inauguračného konania doručená dňa  03. 02. 2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
 2. Profesijný životopis
 3. Údaje o publikačnej činnosti a ohlasoch
 4. Téma inauguračnej prednášky:
 5. Údaje o komisii a o oponentoch 
 6. Návrh inauguračnej komisie
 7. Rozhodnutia inauguračnej komisie:
   a) Záver o splnení kritérií 
   b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti
 8. Oponentské posudky
 9. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
 10. Rozhodnutie VR FF KU o návrhu za vymenovanie na profesora
 11. Návrh VR FF KU na vymenovanie za profesora
 12. Zloženie VR KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
 13. Rozhodnutie VR KU o návrhu za vymenovanie na profesora
 14. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania