Študent so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent:

  1. so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  2. s chronickým ochorením,
  3. so zdravotným oslabením,
  4. s psychickým ochorením,
  5. s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  6. s poruchami učenia.

   

  Podporné služby

  Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:

  1. zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
  2. individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
  3. osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
  4. individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
  5. odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

  Poskytovanie poradenstva podľa § 100a

  (1) Vysoká škola poskytuje svojim študentom bezplatné poradenstvo. Bezplatné poradenstvo poskytuje aj konzorcium vysokých škôl študentom vysokých škôl, ktoré sú členmi konzorcia vysokých škôl.
  (2) Poradenstvo sa poskytuje na účely zlepšovania duševného zdravia študentov a ich motivácie k štúdiu, pomoci pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia, a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce.
  (3) Poradenstvom je najmä psychologické poradenstvo, kariérové poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení sa.
  (4) Odbornú a metodickú pomoc v oblasti poradenstva zabezpečujú vybrané pracoviská vysokých škôl a ich fakúlt.

   

  Ako postupovať ak som študent so špecifickými potrebami

  Podporné služby nie sú automaticky nárokovateľné.

  Študent, ktorý chce využívať podporné služby:

  1. Vyplní tlačivo: Súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhodnotením špecifických potrieb
  2. Doloží:
   1. lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie.
   2. vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.
  3. Vyplnené tlačivo (Súhlas) spolu so zdravotnou dokumentáciou doručí zamestnancovi Poradenského centra KU.

   

  Dokumenty

  Smernica rektora o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Zákon č.131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Novela Zákona č. 131/2002 účinná od 01.06.2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Vyhláška MŠVVaŠ SR č.458/2012 Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami