Rektor Katolíckej univerzity

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

Prorektorka pre vedu a umenie

Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

Vedecká pracovníčka, Profesorka

Prorektorka pre vzdelávanie

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

Kvestor

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

Spolupracovník z iného pracoviska KU, Vedecký pracovník