Rektor Katolíckej univerzity

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

  Prorektor pre vedu a umenie

  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Prorektor pre vedu a umenie, Docent

  Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

  Prorektor pre vzdelávanie

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent

  Prorektor pre rozvoj, informatizácie a inovácie

  Kvestor