Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom zo dňa 8. marca 2021 schválilo zloženie Atestačnej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré bolo navrhnuté v súlade s požiadavkami na zloženie atestačnej komisie tak ako ich upravuje § 10 Vyhlášky 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov,  na obdobie od 01. mája 2021 do 31. apríla 2025:

  Predsedníčka AK KU

  RNDr. Mária Kozová, CSc. - ochrana a využívanie krajiny (010527), environmentálny manažment (010530)

  Interní členovia AK KU

  13 pracovníkov navrhnutých fakultami KU, ktorí svojim vedeckým zameraním reprezentujú nosné profilové vedné odbory jednotlivých fakúlt:

  z Pedagogickej fakulty KU

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. - Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky - pedagogické vedy (050300)

  prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. - Katedra chémie a fyziky - analytická chémia (010401)

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. -  Katedra manažmentu - ekonomika a manažment podniku (050206)

  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - Katedra sociálnej práce - sociálna práca (050405)

   

  z Filozofickej fakulty KU

  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek - Katedra filozofie - filozofické vedy, etika a teologické vedy (060300)

  PhDr. Michal Marťák, PhD. - Katedra histórie - história (060101)

   

  z Teologickej fakulty KU

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - Katedra filozofie a histórie - katolícka teológia (060307)

  prof. ThBibl.Lic.,ThDr. Anton Tyrol, PhD. - Teologický inštitút TF KU v Spišskej Kapitule - katolícka teológia (060307)

  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD. - Katedra systematickej teológie -  katolícka teológia (060307)

   

  z Fakulty zdravotníctva KU

  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. - Katedra fyzioterapie - verejné zdravotníctvo (030307)

  doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. - Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU a Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy - ošetrovateľstvo (030303), vnútorné choroby (030215)

  doc. MUDr. Milan Minárik, PhD. - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti - urgentná a pohotovostná medicína (030216)

  doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. - Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti - verejné zdravotníctvo (030307)

  Externí členovia AK KU

  z akademického prostredia

  doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút psychológie Filozofickej fakulty - psychologické vedy (050100)

  prof. ThDr. Marek Petro, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra systematickej teológie - teológia (060306), história (060101)

   

   z realizačného prostredia

  Ing. Martin Pitoňák, PhD. - odborník z Chemosvitu a.s., ktorý pracuje v oblasti logistiky, projektového riadenia a manažérskych kurzov - odborník z realizačnej praxe, ekonomika a manažment podniku (050206)

  Zástupca odborovej organizácie KU

  Ing. Radislav Kendera, PhD. - predseda Základnej organizácie Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, zástupca odborov na KU