Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť najmä administratívny zamestnanec Katolíckej univerzity v Ružomberku (pracovná zmluva na plný úväzok), zamestnanec, ktorý má priamy vplyv na zmenu riadiach procesov KU, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE); 
  • neodporúča sa uchádzať o fyzickú mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulom období existencie programu Erasmus+;

   

  Projekt 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447(realizácia mobilít do 8. júna 2025)

  Applied Science Private University (Ammán, Jordánsko) – 2 mobility

  Kontaktná osoba: Fedaa Yousef (f_yousef@asu.edu.jo)

   

  Projekt 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842(realizácia mobilít do 30. júna 2026)

  Samtskhe-Javakheti State University (Akhaltsikhe, Gruzínsko) - 1 mobilita

  Kontaktná osoba: Guranda Modebadze (gurandamodebadze@yahoo.com)

   

  Mobilita Erasmus+ KA171 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite). Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

   

  VÝBER PRACOVNÍKOV:

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 11 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníčku/-ka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnankyňa/-nec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov);
  • angažovanosť v starostlivosti o zahraničné/-ných študentky/-tov a zamestnankyne/-cov na fakulte (1 bod);
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačiek/-čov majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ za posledné 2 akademické roky);
  • pri výbere uchádzačiek/-čov majú prednosť pracovníčky/-ci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus+ prvýkrát (2 body)
   a pracovníčky/-ci, ktorí sa zapoja do Staff Week a Erasmus Intensive Programe;
  • v prípade mobility za účelom školenia majú prednosť nepedagogické/-kí zamestnankyne/-ci, ktoré/-rí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod).

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

   

  FINANČNÁ PODPORA:

  Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov - pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

  Všetky partnerské krajiny: 180 €/deň

   

  cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:

  Vzdialenostné pásma

  Čiastka

  Medzi 10 - 99 km

  20 €

  Medzi 100 – 499 km

  180 €

  Medzi 500 – 1999 km

  275 €

  Medzi 2000 – 2999 km

  360 €

  Medzi 3000 – 3999 km

  530 €

  Medzi 4000 – 7999 km

  820 €

  8000 km a viac

  1 100 €

   

  Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

  Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 18. decembra 2023, do 12:00.

  Dokumenty:

  1. Prihláška
  2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

  Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

   

  Bližšie informácie získate:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  PaedDr. Martin Pinkoš

  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

  e-mail: martin.pinkos@ku.sk

   

  PRED MOBILITOU:

  Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU,
  • formulár pre bankové údaje,
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom),
  • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility (spolu s dokladom o platbe).

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty,
  • cestovné doklady (spolu s dokladom o platbe)
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka (spolu s dokladom o platbe),
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility,
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty (bude zaslaný linka na on-line správu),
  • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).