Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - CEEPUS

  Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

  V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko a univerzity v Prištine, Prizren, Peja a i.

   

  História vzniku programu

  Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

   

  Riadenie programu CEEPUS

  Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií. Orgány, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a riadenie, spolupracujú prostredníctvom elektronických aj klasických médií. Pre šírenie informácií je vytvorená webstránka vedená rakúskou stranou: www.ceepus.info. Každá národná kancelária môže šíriť všeobecné informácie pre záujemcov prostredníctvom svojich webstránok. Národná kancelária CEEPUS - Slovensko informuje záujemcov o program CEEPUS na webstránke www.ceepus.saia.sk.

   

  HU 28: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

  Koordinátor na PF KU: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., marketa.rusnakova@ku.sk

  AT 502: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

  PL 702: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

  Koordinátor na TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk