1.  Žiadosť o začatie habilitačného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
     4. Téma habilitačnej práce: Koncept rodičovskej mediácie používania médií
          Habilitačná práca bola podaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
     8. Oponentské posudky