1.  Žiadosť o začatie habilitačného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
 4. Téma habilitačnej práce: Koncept rodičovskej mediácie používania médií
      Habilitačná práca bola podaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
 6. Návrh habilitačnej komisie
 7. Oponentské posudky
 8. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu docent
 9. Rozhodnutie VR FF KU
10. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania