Doktorandská škola

  Na 35. zasadnutí Kolégia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 9. novembra 2021 bol prerokovaný návrh na založenie Doktorandskej školy na Katolíckej univerzite v Ružomberku od 1. januára 2022 a rámcový návrh programu jej činnosti na rok 2022.
  Doktorandská škola

  Účelom založenia doktorandských škôl na univerzitách je posilniť rozvoj vedecko-výskumných kompetencií doktorandov, a to realizovaním vzdelávacích aktivít formou webinárov, prednášok, kurzov alebo vedeckých workshopov. Tieto aktivity majú spravidla interdisciplinárnu povahu a idú nad rámec povinného vzdelávania, ktoré ponúkajú doktorandom ich školiace pracoviská. Môžu sa ponúkať na báze dobrovoľnosti nielen doktorandom, ale aj mladým vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom. Niektoré vzdelávacie aktivity môžu byť po dohode so školiacimi pracoviskami súčasťou povinných predmetov pre doktorandov. Najčastejšie sú vzdelávacie aktivity zamerané na posilnenie zručností a kompetencií doktorandov v oblastiach ako sú: kultúra vedeckej integrity a etika vo výskume, ochrana duševného vlastníctva, správna výskumná prax, financovania výskumu a písanie grantov, princípy otvorenej vedy, zvýšenie prezentačných zručností a komunikácie, zlepšenie jazykových znalostí a pod. Do súboru vzdelávacích aktivít môžu byť zaradené aj informačné webináre o zahraničných mobilitách a štipendijných pobytoch v zahraničí.

  Viaceré univerzity organizujú spravidla v letných mesiacoch pre svojich doktorandov (a ďalších záujemcov napr. post doc, mladých učiteľov, mladých výskumných pracovníkov) medzinárodné letné školy alebo kurzy, takéto školy alebo kurzy môžu byť organizované aj na jar alebo v inom ročnom období.

  Opatrenie na vytvorenie Doktorandskej školy na KU je uvedené v návrhu Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), a to v kapitole pre oblasť veda, výskum, umenie a doktorandské štúdium:

  Vytvoriť na KU doktorandskú školu, ktorá zabezpečí doktorandom študujúcim na KU doplnenie k spoločným prvkom vedeckej prípravy (vrátane kultúry akademickej integrity a princípov otvorenej vedy) a vytvorí odborné zázemie na zdokonalenie ich didaktických a jazykových kompetencií a vypracovania návrhov vedeckých projektov. Na zabezpečovaní podujatí spoločných prvkov vedeckej a odbornej prípravy doktorandov sa budú podieľať všetky fakulty a prizvaní externí prednášatelia“.

  Vzdelávacie aktivity doktorandskej školy koordinuje Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium.

  Vzdelávacie aktivity a prednášky zabezpečujú pracovníci KU alebo prizvaní experti z iných univerzít, vedeckých pracovísk alebo agentúr.

  Návrh tém / blokov vzdelávacích aktivít, webinárov a prednášok doktorandskej školy na Katolíckej univerzite v Ružomberku na najbližší rok 2022

  Prednášky k vedeckému výskumu, realizované pracovníkmi fakúlt: 

  • Metodológia vedeckej práce: Ako písať vedecké články? Ako napísať výskumný projekt?
  • Vedecká integrita a správna vedecká prax
  • Podpora akademickej etiky a prevencie podvodných praktík v akademickom písaní
  • Princípy otvorenej vedy
  • Duševné vlastníctvo v praxi
  • Posilnenie prezentačných zručností a komunikácie
  • Angličtina pre doktorandov v letnom semestri, vyučujúci: doc. Eugen Zeleňák, PhD.                                              (Informačný list predmetu, Course Syllabus)
  • Vnútorný systém kvality na KU

   

  Pravidelná ponuka prebiehajúcich webinárov k vede a výskumu z rôznych organizácií (príklady z predchádzajúcich rokov):

  Všetky webináre sú spravidla zaznamenané a môžu byť opakovane videné v reálnom čase.

  • webináre v anglickom jazyku:

  Elsevier Training Hub