Riadiaci výbor pre kvalitu na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  schválený dňa 10.02.2022 v zmysle Článku 5 Štatútu RVK KU, aktualizovaný dňa 1.2.2024

  Člen RVK Meno, priezvisko, tituly
  1. predseda RVK KU prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  2. prorektor pre vedu a umenie doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
  3. prorektor pre vzdelávanie PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  4. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  5. kvestor PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
  6. zástupca FZ KU doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
  7. zástupca TF KU doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
  8. zástupca FF KU Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová
  9. zástupca PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD.
  10. zástupca študentov Martin Junek
  11. zástupca zamestnávateľov PhDr. Eva Višňovcová, MPH (ÚVN SNP)
  12. tajomník RVK Mgr. Daniela Vrabková