Veda a výskum

  Uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Spolupracujeme so špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni
  Veda a výskum

  V zmysle svojho poslania sa Katolícka univerzita v Ružomberku ako universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, človeku a o Bohu: Cirkev totiž prostredníctvom svojich univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva skúma tajomstvá človeka a sveta a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. Osobitnou zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob, ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi.

  Katolícka univerzita v Ružomberku od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Vo svojom prvom dlhodobom zámere vytýčenom na roky 2006 – 2011 bolo definované, že Katolícka univerzita v Ružomberku bude rozvíjať svoje poslanie na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce, že sa bude venovať otázkam pravdy a bude slúžiť dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. Dlhodobý zámer KU na ďalšie roky 2012 – 2017 si stanovil ciele, stratégie a úlohy ako dosiahnuť excelentnosť univerzity, ktorá prihliada aj na výkonnosť a efektivitu, potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky. Aktuálna koncepcia rozvoja vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti vychádza z troch základných cieľov Dlhodobého zámeru KU na roky 2018 – 2023, ktorými sú:

  Výskum na univerzite

  Skvalitňovať a podporovať postavenie KU ako výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje na medzinárodnom výskume prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom na prepojení náboženstva a kultúry, viery a vedy.

  K naplneniu cieľa je potrebné realizovať tieto aktivity:

  1. Zapojiť vedecko-pedagogických pracovníkov do zahraničných riešiteľských kolektívov medzinárodných projektov.
  2. Každoročne zvyšovať počet pracovníkov s účasťou na zahraničnej mobilite.
  3. Zvýšiť počet podaných projektov VEGA, KEGA, APVV na celoslovenský priemer.
  4. Identifikovať kvalitných výskumných pracovníkov a zlepšiť ich pracovné alebo finančné podmienky na jednotlivých pracoviskách.
  5. Zvýšiť zapojenie mladých pracovníkov do kooperácie so zahraničným tútorom.
  6. Podporovať medzifakultnú spoluprácu participáciou na riešení spoločných projektov.
  7. Vyžadovať od profesora alebo docenta najvyššiu kvalitu výstupov.
  8. Vytvárať podmienky pre zvýšenie úspešnosti publikovania vedeckých článkov v zahraničí.

  Kvalifikačný rast

  Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi