Veda a výskum

  Uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Spolupracujeme so špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni
  Veda a výskum

  V zmysle svojho poslania sa Katolícka univerzita v Ružomberku ako universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, človeku a o Bohu: Cirkev totiž prostredníctvom svojich univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva skúma tajomstvá človeka a sveta a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. Osobitnou zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob, ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi.

  Katolícka univerzita v Ružomberku od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Vo svojom prvom dlhodobom zámere vytýčenom na roky 2006 – 2011 bolo definované, že Katolícka univerzita v Ružomberku bude rozvíjať svoje poslanie na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce, že sa bude venovať otázkam pravdy a bude slúžiť dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. Dlhodobý zámer KU na ďalšie roky 2012 – 2017 si stanovil ciele, stratégie a úlohy ako dosiahnuť excelentnosť univerzity, ktorá prihliada aj na výkonnosť a efektivitu, potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky. Aktuálna koncepcia rozvoja vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti vychádza z troch základných cieľov Dlhodobého zámeru KU na roky 2018 – 2023, ktorými sú:

  Výskum na univerzite

  Skvalitňovať a podporovať postavenie KU ako výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje na medzinárodnom výskume prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom na prepojení náboženstva a kultúry, viery a vedy.

  K naplneniu cieľa je potrebné realizovať tieto aktivity:

  1. Zapojiť vedecko-pedagogických pracovníkov do zahraničných riešiteľských kolektívov medzinárodných projektov.
  2. Každoročne zvyšovať počet pracovníkov s účasťou na zahraničnej mobilite.
  3. Zvýšiť počet podaných projektov VEGA, KEGA, APVV na celoslovenský priemer.
  4. Identifikovať kvalitných výskumných pracovníkov a zlepšiť ich pracovné alebo finančné podmienky na jednotlivých pracoviskách.
  5. Zvýšiť zapojenie mladých pracovníkov do kooperácie so zahraničným tútorom.
  6. Podporovať medzifakultnú spoluprácu participáciou na riešení spoločných projektov.
  7. Vyžadovať od profesora alebo docenta najvyššiu kvalitu výstupov.
  8. Vytvárať podmienky pre zvýšenie úspešnosti publikovania vedeckých článkov v zahraničí.

  Kvalifikačný rast

  Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity.

  K naplneniu cieľa je potrebné realizovať tieto aktivity:

  1. Vytvoriť podmienky na výskum doma i v zahraničí.
  2. Zapojiť najlepších úspešných absolventov doktorandského štúdia na KU do výskumnej a projektovej činnosti. Zvýšiť počet miest pre vedeckých pracovníkov na jednotlivých fakultách.
  3. Pozývať odborníkov na hosťovské prednášky na KU.
  4. Vypracovať plán kvalifikačného rastu pre jednotlivé pracoviská (katedry, inštitúty, centrá), každoročne ho vyhodnocovať a prijímať opatrenia na zabezpečenie jeho plnenia.
  5. Počas akademického roka zabezpečiť organizovanie prednášok, seminárov, školení a podujatí pre zamestnancov, zameraných na ich profesijný rast a rozvoj.

  Doktorandské štúdium

  Rozširovať a skvalitňovať ponuky doktorandských študijných programov s priamou väzbou na potenciál v každej oblasti výskumu.

  K naplneniu cieľa je potrebné realizovať tieto aktivity:

  1. Skvalitňovať podmienky, vypracovať podklady a podať na akreditáciu aspoň jeden nový doktorandsky program v rámci vybranej oblasti výskumu na univerzite.
  2. Skvalitniť obsah doktorandských študijných programov.
  3. Zvýšiť zapojenie doktorandov do riešenia domácich a zahraničných výskumných úloh.
  4. Každý doktorand v dennej forme štúdia by mal počas štúdia absolvovať aspoň jednu zahraničnú mobilitu.

  Výskumná činnosť prebieha na jednotlivých pracoviskách, ktorými sú katedry, inštitúty a ústavy, riešiace konkrétne výskumné témy. Tvorivé činnosti v rámci KU sú zamerané predovšetkým na vedu a výskum v oblastiach:

  1. pedagogické vedy,
  2. humanitné vedy,
  3. umenie,
  4. spoločenské a behaviorálne vedy,
  5. ekonómia a manažment,
  6. fyzika,
  7. chémia, chemická technológia a biotechnológie,
  8. vedy o Zemi a vesmíre,
  9. vedy o živej prírode,
  10. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie,
  11. matematika a štatistika,
  12. historické vedy a etnológia,
  13. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy.

  Dôležitou úlohou vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti je aj jej úloha zvyšovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a to hlavne tvorbou aktuálneho obsahu výučby, nových didaktických pomôcok, ako aj skvalitňovania celého didaktického prostredia.