Tovary pre študentov so špecifickými potrebami a doplnky IKT

    Výzva na predkladanie ponúk

    Príloha 1: Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača

    Dátum zverejnenia: 28. 11. 2017