OD-UBYTOVANIE INTERNÁTY C-BLOK A RUŽA

  Zo strany študentov je potrebné vysporiadať a odovzdať nasledovné:
      ● vyplnené tlačivo „odubytovania“ - k dispozícií na vrátnici

      ● dodatok k zmluve o ubytovaní - bude pripravený na vrátnici /potrebné nahlásiť odchod min. 5 pracovných dní vopred na email ubytovanie@ku.sk)

      ● vrátiť kľúč od izby a ubytovací preukaz
      ● poriadenú/čistú izbu s hyg. zariadením (t.j. v stave v akom bola prevzatá na začiatku ak. roka)
      ● vrátiť zapožičané príslušenstvo (ak nejaké bolo)
      ● vysporiadať všetky nezrovnalosti pred odchodom

   

  Finančné vysporiadanie za ubytovanie aktuálneho akademického roka 2021/2022 bude vysporiadané hromadne po 30.6.2022.

   

  V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok, bude študentom siahnuté na ubytovaciu zábezpeku a tiež bude tento fakt, zohľadnený pri prideľovaní ubytovania v nasledujúcom akademickom období (čo je aj jedným z kritérií pre možné pridelenie ubytovania).