V ústrety plnosti čias – spoznávame Starý zákon – 40 €

  Príroda a človek – 40 €

  Bylinky našich lúk a pasienkov – 40 €

  Internet, počítač a mobilné zariadenia pre potreby seniorov – 50 €

  Angličtina zážitkovo – pre mierne pokročilých seniorov – 50 €

  Angličtina zážitkovo – pre stredne pokročilých seniorov – 50 €

  Filozoficko-teologické základy – 30 €

   

  Poplatok za štúdium je možné zaplatiť:

  Ružomberok

  Bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu „U“ na č. účtu v tvare IBAN:

      SK57 8180 0000 0070 0008 5923 s variabilným symbolom 1100304

   

  Košice

  Bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu „U“ na č. účtu v tvare IBAN:

      SK34 8180 0000 0070 0008 5755 s variabilným symbolom 1100304

   

  Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta, za ktorého je platba realizovaná (najmä v prípade platby z iného účtu – napr. dcéra a pod.).

  V prípade prvých ročníkov poplatok uhraďte až po obdržaní pozvánky, ktorá Vám bude spolu s harmonogramom výučby doručená na Vami uvedenú adresu v prihláške do začiatku prvej prednášky.