Ako požiadať o sociálne štipendium

  Do pozornosti dávame projekt studentskefinancie.sk, v rámci ktorého sú zverejnené informatívne online kalkulačky na výpočet výšky sociálneho štipendia a študentskej pôžičky.

  Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2023/2024

  Študent je povinný bezodkladne nahlásiť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch príslušnej referentke pre sociálne štipendiá.

  Prílohy k žiadosti

  K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť nasledovné doklady (dokumenty slúžia ako vzory):

  1. Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (aktuálne - menovite).
  2. Potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov ZŠ, SŠ, VŠ (aktuálne).
  3. Ak predtým žiadateľ študoval na inej VŠ, doloží potvrdenie o poberaní (nepoberaní) sociálneho štipendia.
  4. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok od spoločne posudzovaných osôb.
  5. Potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti  a nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb.
  6. Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná, doloží potvrdenie o výške denného vymeriavacieho základu nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
  7. Potvrdenie o výške dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový a i.) zo Sociálnej poisťovne za celý minulý kalendárny rok. Ak bol dôchodok priznaný v tomto alebo minulom roku, tak aj "Rozhodnutie o priznaní dôchodku" a aktuálnu výšku dôchodku a čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: starobného, invalidného a výsluhového dôchodku. Pokiaľ nie je doklad o pozostalostných dôchodkoch doložiť úmrtný list.
  8. Potvrdenie o dobe evidencie (celá evidencia) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a dávky v nezamestnanosti (od začiatku evidencie na ÚPSVaR) spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia (od 1. januára minulého roku doteraz) zo Sociálnej poisťovne od spoločne posudzovaných osôb.
  9. Potvrdenie o sociálnych dávkach: hmotná núdza (prípadne aktuálna), príspevok za opatrovanie, náhradná starostlivosť, náhradné výživné a rodičovský príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, materská dovolenka zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb. Ak materské alebo rodičovský príspevok bol priznaný v tomto alebo minulom roku, doložiť čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: materského alebo rodičovského príspevku.
  10. Ak je rodič (manžel/ka) žiadateľa dobrovoľne nezamestnaný, žiadateľ o tejto skutočnosti predloží čestné vyhlásenie rodiča (manžel/ka) a predloží potvrdenie o dobrovoľnej nezamestnanosti ("Priebeh poistiek poistenca") zo zdravotnej poisťovne.
  11. Právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča(ov), resp. manžela (overená fotokópia zo súdu).
  12. Potvrdenie o príjme študenta a jeho nezaopatrených súrodencov nad 18 rokov (študujúcich na SŠ a dennou formou na VŠ) t.j. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok.
  13. Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (overená fotokópia).

  Študent je povinný zdokladovať VŠETKY príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe. 

  Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie. 

  Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu akademického roka, túto skutočnosť musí neodkladne nahlásiť na oddelení sociálnych štipendií z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho vymáhané právnou cestou!