Mobility po "španielsky"

    od 4. do 6. apríla 2022
    Mobility po "španielsky"

    Katedra ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku v termíne od 4. do 6. apríla 2022 hostila v rámci programu Erasmus+ pána profesora Luisa Moreno Casillas, pedagóga zo španielskej univerzity v meste Avila (Saint Teresa of Jesus Catholic University). V programe jeho pobytu u nás bolo oboznámenie sa s priestormi fakulty zdravotníctva, kde sa pripravuje a realizuje teoretická výučba študentov ošetrovateľstva, vrátane priestorov určených na špecializovanú výučbu ošetrovateľských zručností. Zaujímal sa aj o obsahovú stránku jednotlivých predmetov, ich časovú dotáciu, možnosti štúdia v anglickom jazyku s cieľom zabezpečiť možnosti štúdia prostredníctvom programu Erasmus+ aj študentom z Avily. Počas druhého dňa pobytu sme navštívili Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok - FN, a to kliniku vnútorného lekárstva, neurologickú kliniku a urgentný príjem. Veľkosť nemocnice, kapacita lôžok a organizácia práce v rámci špecializovaných ambulancií ho milo prekvapila. Vyzdvihol moderné technické zabezpečenie v rámci prístrojovej techniky a vedenie študentov počas klinickej praxe. Niektoré priestory nemocnice už prirodzene "nahlodal zub času", avšak ako sám podotkol, aj v Španielku sú staršie nemocnice či iné podobné problémy, akými sú napr. nedostatok sestier. Kvitoval systém práce a manažment starostlivosti o pacientov na neurologickej klinike od začiatku hospitalizácie až po následnú rehabilitačnú či kúpeľnú starostlivosť. Tretí deň navštívil budovu rektorátu a moderné priestory univerzitnej knižnice, ktorá je "výkladnou skriňou" našej univerzity. Pán profesor Casillas vyjadril vrelé poďakovanie za celý priebeh jeho pobytu u nás a za celú organizáciu náročného programu. Na záver vyjadril presvedčenie, že vzájomná výmena pedagógov a študentov medzi našimi univerzitami bude pokračovať.