Štúdium / študijný pobyt (KA103, KA107)

ERASMUS+ študijný pobyt je absolvovanie časti štúdia v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie, pričom toto obdobie štúdia v zahraničí musí byť plne uznané domácou vysokoškolskou inštitúciou a nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii.
Štúdium / študijný pobyt (KA103, KA107)

ČO JE TO ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT?

ERASMUS+ študijný pobyt je absolvovanie časti štúdia v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie, pričom toto obdobie štúdia v zahraničí musí byť plne uznané domácou vysokoškolskou inštitúciou a nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ ŠTUDIJNÉHO POBYTU?

Študenti, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť študijného pobytu na zahraničnej univerzite musia predovšetkým spĺňať nasledujúce kritériá mobility študentov: 

 • Erasmus+ mobility sa môže zúčastniť každý študent, ktorý je riadne zaregistrovaný a zapísaný na vysokej škole na štúdium v dennej alebo externej forme (Bc., Mgr., Ing., PhD.), ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).
 • Mobilita môže trvať min. 3 a max. 12 mesiacov.
 • Študent sa môže zúčastniť Erasmus+ mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov v každom stupni štúdia.

KDE MÔŽE BYŤ REALIZOVANÁ ERASMUS+ MOBILITA?

 • Oprávnené krajiny pre Erasmus+  sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Srbsko a partnerské krajiny mino EÚ.
 • Študijný pobyt môže byť realizovaný len na základe medziinštitucionálnej dohody. 

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ POBYT

 1. Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií inštitúcie, na ktorých má záujem študovať v zimnom alebo letnom semestri akademického roka 2021/2022 (Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).
 2. Študent doručí na Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.03) nasledujúce dokumenty. 
  • prihláška 
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
  • motivačný list v slovenskom jazyku
  • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU ho doručí vnútornou poštou KU alebo emailom (lucia.kravcakova@ku.sk); študenti dvojodborových študijných programov požiadajú o referenčný list od obidvoch vedúcich katedier);
  • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).
 1. Študent doručí požadované dokumenty prostredníctvom pošty (Mgr. Lucia Kravčáková, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) alebo elektronicky - emailom (lucia.kravcakova@ku.sk). 
 2. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska).
 3. Skúška z anglického a nemeckého jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční v termíne, o ktorom budú uchádzači včas informovaní. Skúška z talianského a ruského jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v Taliansku, 2. platí pre študentov odboru RJ alebo TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční v termíne, o ktorom budú uchádzači včas informovaní. Viac informácií poskytne Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU.
 1. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu.
 2. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod.

Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na: Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách: