Európska federácia katolíckych univerzít (FUCE) vznikla v roku 1991 s cieľom prispieť k sieti katolíckych univerzít a podporiť európsku integráciu smerujúcu k vytvoreniu Európskej únie. Na konci 90. rokov FUCE zrealizovala porovnávaciu štúdiu, ktorá poukázala na bohatstvo a spoločné charakteristiky katolíckych univerzít v Európe a potrebu posilniť väzby aj po zavedení Bolonského procesu, ktorý od roku 1999 podporuje porovnateľnosť akademických kvalifikácií a mobilitu študentov, učiteľov a výskumníkov.

  Ambíciou FUCE je podporovať spoluprácu medzi svojimi členmi v akademickej, vedeckej a kultúrnej oblasti, a to prostredníctvom:

  • vzájomnej informovanosti medzi členskými univerzitami,
  • mobility a spolupráce v oblasti výučby a výskumu,
  • reflexie zmyslu, orientácie a pôsobenia katolíckych univerzít v európskom a medzinárodnom kontexte vzdelávania.

  Valné zhromaždenie FUCE, zložené zo všetkých prezidentov a rektorov členských univerzít, každoročne organizuje na jednej z partnerských univerzít stretnutie, kde prerokúva, schvaľuje a rozhoduje o hlavných smeroch v oblastiach ako sú štipendijné programy, akademické projekty, vstup nových členov, vývoj stanov, rozpočet a voľby predstavenstva FUCE a zastúpenie na IFCU.

  Prostredníctvom členstva v FUCE sa naša univerzita zaväzuje k podpore spoločných akademických cieľov, obohacovaniu kultúrneho a intelektuálneho života našich študentov a zamestnancov, a prispievaniu k budovaniu lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.