PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Kvestor
  PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Kde ma nájdete

  Rektorát

  Hrabovská cesta 1A
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421 919 438 666
  Email: jan.kamoda@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko :

  Ján Kamoďa

  Vzdelanie a kvalifikácia :

  2004   Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica, Dizertačné konanie v študijnom odbore pedagogika (PhD.). Názov práce : KAMOĎA, J.: Možnosti zvyšovania kvality riadenia, výchovy a vzdelávania, B. Bystrica, UMB, 2004.

  2004   Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica, Rigorózne konanie v študijnom odbore pedagogika (PaedDr.). Názov práce : KAMOĎA, J.: Smery rozvoja kvality riadenia a vzdelávania, B. Bystrica, UMB, 2004.

  1996   Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica, Podiplomové štúdium v študijnom odbore manažment. Názov práce : KAMOĎA, J.: Možnosti skvalitňovania riadenia školstva z úrovne školských správ. B. Bystrica, UMB, 1996.

  1975   Univerzita Komenského, Bratislava, vysokoškolské štúdium v magisterskom stupni, študijný odbor matematika, fyzika (Mgr.). Názov práce : KAMOĎA, J.: Vplyv slnečnej aktivity na biosféru Zeme, Bratislava, UK, 1975.

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1975 – 1984   ZŠ, Gymnázium a SOU v Čadci - učiteľ predmetov matematika a fyzika

  1984 – 1987    Okresné pedagogické stredisko Čadca – vedúci strediska

  1987 – 1989    Odbor školstva KNV Banská Bystrica  - metodik

  1989 – 1991    KNV Banská Bystrica - vedúci odboru školstva

  1991 – 1995    Školská správa II v Banskej Bystrici - riaditeľ

  1995 – 1996    Ústav didaktickej technológie pri VŠ Pedagogickej v Nitre - vedecko-výskumný pracovník

  1996 – 1999    Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - vysokoškolský pedagóg

  1999 – 2000    Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici – tajomník fakulty

  2000 – 2006    UMB v Banskej Bystrici - kvestor

  2000 – 2006    Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - vysokoškolský pedagóg, odborný asistent

  2007 – trvá     Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - vysokoškolský pedagóg, odborný

  asistent

  2010 - trvá  Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku – zástupca riaditeľky Centra     celoživotného vzdelávania pri Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku