ČO JE ERASMUS+ ŠKOLENIE KA131, 2021-2022?

  Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v programových krajinách. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

   

  KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

  Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť administratívny zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe (krajina však musí byť iná ako krajina pobytu)
  • mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený nižšie
  • prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a inštitucionálny Erasmus+ koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - školenie/Mobility agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle)
  • mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníci toho istého zamerania
  • neodporúča sa uchádzať o fyzickú mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulých rokoch existencie programu Erasmus+

   

  KRITÉRIÁ VÝBEROVÉHO KONANIA

  Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

  • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov)
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+)
  • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body)
  • prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod)

   

  TRVANIE MOBILITY

  • Fyzicky realizovaná mobilita - školenie trvá: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné programové krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu
  • Virtuálna mobilita trvá: min. 2 dni

   

  FINANČNÁ PODPORA

   Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:
  Prijímajúca krajina    Sadzba na deň v €
  Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko  135 €
  Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko      120 €
  Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko 105 €
  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
  Vzdialenostné pásma Čiastka
  Medzi 0 - 99 km 23 €
  Medzi 100 – 499 km 180 €
  Medzi 500 – 1 999 km 275 €
  Medzi 2 000 – 2 999 km 360 €
  Medzi 3 000 – 3 999 km 530 €
  Medzi 4 000 – 7 999 km 820 €
  8 000 km a viac 1 500 €

  Podporované je zelené cestovanie. Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

  Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant. 

   

  TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:                                               TERMÍN MOŽNÉHO ZAČIATKU MOBILITY:

   I. kolo:   18.10.2021   do  12:00                                                               08.11.2021

  II. kolo:   07.02.2022  do  12:00                                                                07.03.2022

  Upozornenie:

  1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v ak. roku 2019/2010 ani v  ak. roku 2020/2021, sa môžu zapojiť do tejto výzvy.

  2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, môžu zamestnanci absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanci fyzicky nevycestujú do zahraničia na partnerskú inštitúciu). Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

  3. Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

   

  DOKUMENTY K PRIHLASOVANIU

  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickú mobilitu spolu s ďalšími informáciami bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

   

  PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

  PRED MOBILITOU:

   

  Pracovník KU odovzdá minimálne 3 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi pracovníkom a KU
  • formulár pre bankové údaje
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
  • kópiu poistenia (odporúčame aj poistenie nákladov v prípade storna)

   

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

   

  PO MOBILITE:

  Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • cestovné doklady
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

   

  Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
  • správa zo zahraničnej služobnej cesty
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

   

  V prípade otázok, prosím, kontaktujte:

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

  Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

  tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

  e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

   

  Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií. Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

  Informácie o ochorení COVID−19

  Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

   Zoznam zamestnancov_školenie_2021_2022