Podujatia organizované PF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

  V týždni od 8. do 14. novembra 2021 pripravili katedry PF KU podujatia pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
  Podujatia organizované PF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
  Začiatok (dátum, čas):8. 11. 2021, 8:00
  Koniec (dátum, čas):14. 11. 2021, 18:00
  Miesto:PF KU Ružomberok, IJP Levoča
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Domáci prednášajúci
  Zameranie:iné

  Textilné techniky v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

  Workshop je zameraný na uplatnenie textilu a textilných techník v primárnom vzdelávaní. Predstavuje súbor vhodných techník, ktoré podporujú tvorivé myslenie a technické myslenie detí v ranej edukácii. Konkrétne sa ...

  08.11.2021 08:00 - 12:00

  detail podujatia

  Činnosť sociálneho pracovníka na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností ÚPSVaR

  Prednáška podrobne približuje prácu a činnosť sociálneho pracovníka na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, so zameraním na sociálne poradenstvo (ohľadom preukazov, parkovacích ...

  08.11.2021 12:10 - 13:40

  detail podujatia

  Informačný systém ako faktor kvality sociálnych služieb

  Na prednáške budú predstavené informačné systémy využívané v zariadeniach sociálnych služieb DODS a CYGNUS. Ich využívanie môže prispieť k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb. Tiež sa budeme venovať výhodám ...

  08.11.2021 - 08.11.2021 11:20 - 12:50

  detail podujatia

  Dilemy v poskytovaní sociálnych služieb

  Autor podujatia: doc. PhDr. Irena Kamanová PhD. Autorka predstaví vybrané dilemy praktickej sociálnej práce, ktoré vznikajú pri poskytovaní sociálnych služieb zo strany poskytovateľa a jednotlivých odborných pracovníkov, ...

  08.11.2021 - 08.11.2021 08:00 - 09:00

  detail podujatia

  Využitie aroma marketingu v praxi

  Workshop bude zameraný na preskúmanie vplyvu aromatizácie a kvality vzduchu na emócie človeka vo vybraných predajných odvetviach. Pre vybranú vzorku respondentov bude vytvorený asociačný test, kde im budú ponúkané rôzne ...

  08.11.2021 - 14.11.2021 

  detail podujatia

  Manažment kreatívneho potenciálu na regionálnej a podnikovej úrovni

  Kreativita je základným stavebným kameňom všetkých inovácií. V súčasnosti je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti nielen podnikov, ale aj regiónov. Je potrebné, aby aj regióny boli zaujímavou cieľovou destináciou ...

  08.11.2021 - 14.11.2021 

  detail podujatia

  Multiaspektová analýza vizuálnych podnetov národopisného charakteru

  Workshop sa zameriava na tvorivé aktivity využívajúce kvalitatívny výskumný nástroj, ktorým je multiaspektová analýza. Prostredníctvom aktívnej činnosti študenti získavajú potrebné skúsenosti, ktoré uplatnia vo ...

  09.11.2021 17:10 - 18:40

  detail podujatia

  Podpora výtvarného a technického myslenia detí v ranej edukácii prostredníctvom textilných techník

  Prednáška predstaví možné textilné techniky, ktoré zvyšujú záujem a efektivitu technickej a výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Poukazuje na dôležité postavenie technickej a výtvarnej výchovy v ranej edukácii ...

  09.11.2021 15:30 - 17:00

  detail podujatia

  Zručnosti sociálneho poradcu

  Obsah workshopu bude tvoriť nácvik praktických zručností, ktoré môžu budúci sociálni poradcovia využiť pri práci s rôznymi typmi klientov. Cieľom workshopu je nadobudnutie praktických zručností sociálneho poradcu ...

  09.11.2021 11:20 - 12:05

  detail podujatia

  Stál pri obnove cirkevného školstva a katechézy: Vedecké kolokvium venované spomienke na doc. PaedDr. ThLic. Alojza Kostelanského, PhD.

  Vedecké kolokvium, ktorého súčasťou budú príspevky členov katedry. Bude predstavený životopisný profil doc. PaedDr. ThLic. Alojza Kostelanského, PhD. a jeho prínos v oblasti cirkevného školstva a katechetiky.

  09.11.2021 

  detail podujatia

  Hodnotiace nástroje v kariérovom poradenstve

  Cieľom seminára je prezentovať hodnotiace nástroje, ktoré tvoria komponent kariérového poradenstva s mladými ľuďmi. Ide o nástroje, ktoré slúžia na určenie záujmov a hodnôt vstupujúcich do kariérových rozhodnutí. ...

  09.11.2021 10:30

  detail podujatia

  Asertívna komunikácia

  Prednáška bude tematicky zameraná na asertivitu, ako vhodný nástroj priamej, jasnej komunikácie. Teoretická časť bude doplnená o praktické cvičenia, ktoré poskytnú priestor na simuláciu náročnejších komunikačných ...

  09.11.2021 - 09.11.2021 13:00 - 13:45

  detail podujatia

  PhDr. Miroslav Kudla: Využívanie jaskýň na Slovensku od praveku po súčasnosť

  Človek sa od praveku snažil využiť všetky výhody, ktoré mu jaskyne mohli poskytnúť. Slúžili ako dočasné úkryty pravekých lovcov, ako podzemné sídliská pravekých roľníkov, pohrebiská, kultové miesta, neskôr ...

  09.11.2021 14:30

  detail podujatia

  Mgr. Monika Homolová: Cesta po Peru

  Zážitkové rozprávanie o cestovaní po prírodných a historických krásach Peru, ako napr. Machu Picchu, Arequipa, Rainbow Mountain, Colca Canyon, Morey, Maras, Ollantaytambo. O živote na ostrovoch ležiacich na jazere Titicaca ...

  09.11.2021 13:00

  detail podujatia

  Slovník Leonarda Da Vinci

  Prof. Irina Chelysheva bude prezentovať výsledky svojej vedeckej práce pri stvorení „slovníka“ Leonarda da Vinci.

  09.11.2021 

  detail podujatia

  Hry s papierom v materskej škole

  Študenti budú mať možnosť analyzovať prácu s papierom a jeho využitím. Budú mať k dispozícii rôzne druhy papiera a následne s ním budú môcť pracovať. Navrhnú aktivity pre deti v predprimárnom vzdelávaní. VEGA ...

  10.11.2021 10:30 - 12:05

  detail podujatia

  Ľudový ornament a vizuálne podnety národopisného charakteru v tvorivých aktivitách v primárnom stupni vzdelávania

  Workshop sa zameriava na predstavenie vhodných výtvarných techník plošného a priestorového charakteru podporujúcich národné povedomie detí v primárnom stupni vzdelávania. Poukáže na dôležitosť vybraných aspektov ...

  10.11.2021 14:40 - 16:15

  detail podujatia

  Penitenciárna a postpenitenciárna práca s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody a po ich prepustení

  Prednáška podrobne približuje poslanie a činnosť sociálneho pracovníka s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody a po ich prepustení, s činnosťou sociálneho kurátora a možnosťami intervencií aj v rámci rôznych ...

  10.11.2021 10:00 - 11:30

  detail podujatia

  Afektívne poruchy

  Prednáška sa týka problematiky afektívnych porúch – depresívnych a bipolárnych. Venuje sa otázkam, prečo vzniká depresia, aké sú jej základné príznaky (poruchy nálady, poruchy kognitívnych funkcií, zmeny v správaní, ...

  10.11.2021 13:00

  detail podujatia

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.: Záhadný vznik jaskýň v Plaveckom hradnom vrchu, Malé Karpaty

  Prezentácia výsledkov geomorfologického, geologického a mineralogického výskumu jedinečných hypogénnych jaskýň na území Slovenska, ktorý vykonáva Katedra geografie PFKU, Štátna ochrana prírody SR – Správa slocvenských ...

  10.11.2021 15:30

  detail podujatia

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.: Kuba - perla Karibiku

  Prezentácia ostrova spojená s besedou s účastníkmi štipendijného pobytu na Kube o geografických, historických, politických, ekonomických, kultúrnych a spoločenských špecifikách najväčšieho ostrova Veľkých Antíl.

  10.11.2021 12:10

  detail podujatia

  Biológia zážitkom

  Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu. Poukázať na špecifiká jednotlivých orgánov a ich funkčnú anatómiu v živočíšnom tele cicavcov.

  10.11.2021 

  detail podujatia

  Hry s papierom v školskom klube detí

  Študenti budú mať možnosť analyzovať prácu s papierom a jeho využitím. Budú mať k dispozícii rôzne druhy papiera a následne s ním budú môcť pracovať. Navrhnú aktivity pre deti v primárnom vzdelávaní. VEGA 1/0383/19

  11.11.2021 13:00 - 14:35

  detail podujatia

  Politické inštitúcie a voľby

  Workshop sa zaoberá problematikou politických inštitúcií, moci, štátnych zriadení a klasifikáciou politických strán. Praktickým cieľom worshopu je simulácia rôznych volebných systémov s participantmi podujatia.

  11.11.2021 08:50 - 10:20

  detail podujatia

  Rozvíjanie jazykovej gramotnosti v praxi

  Obsahom workshopu je prezentácia vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj jazykovej gramotnosti priamo pri práci s deťmi (ukážky pracovných listov a výtvorov detí).

  11.11.2021 13:50 - 15:20

  detail podujatia

  Mgr. Pavol Zahorec, PhD.: Najväčší európsky vulkán Etna – pohľad do útrob sopky pomocou geofyziky a geodézie

  Hoci na Slovensku v súčasnosti nemáme aktívne sopky, s ich aktivitou sa môže každý z nás stretnúť v bežných dovolenkových destináciách. Etna na Sicílií patrí medzi najaktívnejšie sopky na Zemi a predstavuje reálne ...

  11.11.2021 10:30

  detail podujatia

  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.: Tajomný svet geologickej minulosti Tatier a Liptova – od dinosaurov k morským hlbinám

  Oblasť Liptova a Tatier je atraktívna nielen hodnotami súčasnej krajiny, ale aj dávnym geologickým vývojom. Tatry, ako jediné slovenské pohorie, má lokality s nálezmi stôp dinosaurov. Významom nezaostávajú ani Nízke Tatry s ...

  11.11.2021 11:30

  detail podujatia

  Príroda ohlasuje Božiu slávu

  Predstavenie našej prírody a prírodnín ako Božieho stvorenstva na fotografiách.

  11.11.2021 

  detail podujatia

  Chémia zážitkom

  Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie na PF KU v Ružomberku budú prezentované motivačné školské chemické pokusy.

  11.11.2021 

  detail podujatia

  Etwinning – medzinárodná platforma pre online spoluprácu škôl

  Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvárania projektových ...

  12.11.2021 

  detail podujatia

  Penitenciárna práca s odsúdenými vo vybraných druhoch oddielov

  Prednáška podrobne približuje možnosti práce sociálneho pracovníka s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody z pohľadu možností výstupného a otvoreného oddielu.

  13.11.2021 10:00 - 11:30

  detail podujatia

  Vtáky na VN Bešeňová

  Terénna ornitologická exkurzia zameraná na sledovanie vodných vtákov, ktoré VN Bešeňová využívajú ako migračnú zastávku, prípadne zimovisko. Prezentované budú aj ukážky odchytu a krúžkovania vtákov.

  13.11.2021 

  detail podujatia

  Ars et educatio VIII

  Záujemcovia o konferenciu zašlú svoje príspevky do 21. 11. 2021 do 24. 00 hod. Príspevky budú zverejnené v dňoch konferencie. Vedecké príspevky budú recenzované a publikované. Tradičné sprievodné podujatia (tvorivé dielne, ...

  24.11.2021 - 25.11.2021 

  detail podujatia

   

  Zdroj textu: tyzdenvedy.sk
  Ilustračné foto: freepik.com