Vydanie a platnosť

  Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vydávame tieto druhy preukazov:

  Študentom na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni:

  Doplnková funkcionalita k preukazu denného študenta:

  Učiteľom:

  Zamestnancom:

  Preukazy vydáva univerzita v zmysle

  Zákona č.131/2002 Z.z.

  a podľa aktuálne platného:

  Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

  Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

  Podľa § 67 Zákona 131/2002 Z. z.

  (1) písmeno a)  jedným z dokladov o štúdiu je preukaz študenta.

  (2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

  Cena preukazu je jednorazová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

  Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný!  Pod platnosťou preukazu sa rozumie platnosť preukazu študenta. Nie platnosť jeho pridaných funkcionalít (doprava, zľavy u iných poskytovateľov). Výnimkou je prvý rok ISIC, kde dátum platnosti je vytlačený priamo na preukaze ISIC.

  Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou (Neplatí na  ISIC zľavy) je bezplatné.
  Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC a prolongovaný známkou "Neplatí na ISIC zľavy"  je platný na Katolíckej univerzite a v doprave:

  - v železničnej doprave je platný pre denného študenta do 26 rokov

  - v autobusovej doprave je platný len pre denného študenta, ktorý má vydaný preukaz po  01.09.2019 s aktivovaným balíkom externých aplikácií TransCard.

  Cena licencie ISIC a ITIC  ani cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri prvom vydaní preukazu u neziskovej organizácie CKM SYTS, ktorej členom sa týmto stane.