Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 I. kolo 2023/2024

  Oznámenie o výsledku Erasmus+ KA131

  ERASMUS+ KA131 VÝUČBA

  Do výberového konania na mobilitu zamestnanca s cieľom výučby v rámci programu Erasmus+ sa prihlásilo 49 uchádzačiek/-čov.

  Členovia výberovej komisie (prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani pre zahraničné vzťahy, univerzitná koordinátorka a delegovaní zástupcovia fakúlt pre agendu zahraničných vzťahov) na základe výberových kritérií a finančných možností programu odporúčali realizovať mobilitu s grantom všetkým uchádzačom.

  Kritériá výberu:

  • kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec získal body za detailne vypracovaný program mobility 
  • výučba v cudzom jazyku na KU, angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte 
  • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov mali prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu Erasmus+ s finančnou podporou v ak. roku 2022/2023 a predošlom akademickom roku    
  • pri výbere uchádzačiek/-čov mali prednosť pracovníčky/-ci, ktoré/-í plánovali realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát a tí, ktorí realizovali  mobilitu v uplynolom ak. roku s nulovým grantom.

  Uchádzačky/-či budú kontaktované/-í emailom.

   

  ERASMUS+ KA131 ŠKOLENIE

  Do výberového konania na mobilitu zamestnanca s cieľom školenia v rámci programu Erasmus+ sa prihlásilo 32 uchádzačiek/-čov.

  Členovia výberovej komisie (prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani pre zahraničné vzťahy, univerzitná koordinátorka a delegovaní zástupcovia fakúlt pre agendu zahraničných vzťahov) na základe výberových kritérií a finančných možností programu odporúčali realizovať mobilitu s grantom všetkým uchádzačom.

  Kritériá výberu:

  - kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníčku/-vníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec/-kyňa získal/-a body za detailne vypracovaný program mobility 
  - frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov mali prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulom akademickom roku a tí, ktorí nemali schválenú mobilitu na ak. rok 2022/2023 
  -pri výbere uchádzačov mali prednosť pracovníci, ktorí plánovali realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát a tí, ktorí realizovali  mobilitu v uplynolom ak. roku s nulovým grantom.
  -prednosť mali nepedagogickí, administratívni zamestnanci, prednostne tí, ktorí sa zúčastnili podujatia Staff Week a Zmiešaného intenzívneho programu a tí zamestnanci, ktorých mobilita nebolla zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov.


  Uchádzačky/-či budú kontaktované/-í emailom.