Pomoc študentom počas konfliktu na Ukrajine

  Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich blízkym pri zvládaní dopadov tejto ťažkej situácie a je pripravená pomôcť im. Priebežne monitorujeme aktuálnu situáciu i potreby.
  Pomoc študentom počas konfliktu na Ukrajine

  Naša podpora a pomoc bude v prípade potreby zameraná na všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Budeme komunikovať s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a o posilnení spolupráce. Vedenie KU bude podporovať iniciatívy fakúlt na pomoc Ukrajine. Pri zabezpečovaní pomoci utečencom z Ukrajiny KU už od začiatku krízy aktívne spolupracujeme s Mestom Ružomberok a ďalšími inštitúciami, ktoré organizujú pomoc Ukrajine, a v tejto spolupráci budeme pokračovať.

  Vedenie KU na svojom zasadnutí v pondelok 28. 2. 2022 zriadilo Koordinačný výbor KU, ktorý v utorok 1. marca 2022 prijal opatrenia na pomoc ukrajinským študentom:

   

  Ubytovanie blízkych rodinných príslušníkov

  KU momentálne (k 7.3.2022) využila všetky svoje dostupné kapacitné možnosti, ktoré ponúkla ako pomoc pri ubytovaní najbližších rodinných príslušníkov študentov v našich študentských domovoch KU (na zabezpečenie núdzového ubytovania odídencov z Ukrajiny).

   

  Mapovanie potrieb ukrajinských študentov

  Na našej univerzite študuje 313 študentov z Ukrajiny. Fakultní koordinátori, ktorí zastupujú jednotlivé fakulty, zabezpečia komunikáciu s ukrajinskými študentmi KU, zmapujú ich potreby súvisiace s ubytovaním najbližších rodinných príslušníkov, ako aj ich aktuálne potreby v sociálnej, finančnej alebo študijnej oblasti, a pomôžu so zabezpečením individuálneho poradenstva.

   

  Sociálna, materiálna a finančná pomoc

  Uvažujeme o konkrétnych formách sociálnej a materiálnej pomoci najmä v podobe odpustenia poplatkov za ubytovanie, za nadštandardnú dĺžku štúdia a v podobe mimoriadneho sociálneho štipendia v sociálne odôvodnených prípadoch. Vyzývame všetkých k solidarite, aby sa naša podpora dostala adresne tým, ktorí ju objektívne najviac potrebujú. Budeme sa usilovať hľadať kontakty na podnikateľský sektor a zabezpečiť pre ukrajinských študentov možnosť práce alebo brigád popri štúdiu. Budeme tiež v prípade požiadaviek vyhľadávať pracovné príležitosti aj pre blízkych  rodinných príslušníkov ukrajinských študentov.

   

  Spolu pomôžeme, lebo chceme pomáhať!

  Súčasný vývoj situácie u našich susedov na Ukrajine sa bezprostredne dotýka aj nás – občanov obce Martinček. Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí. A preto MS SČK v spolupráci s vedením obce zmobilizovali svoje ľudské a materiálne kapacity a zorganizovali dňa 2. 3. 2022 zbierku potravín, hygienických potrieb ale aj prikrývok a diek. Naša podpora a pomoc bola konkrétne zameraná na študentov študujúcich na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ich najbližších príbuzných, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom Martinčeka ako aj širšieho okolia (Likavky, Ružomberka), ktorým nie je ľahostajná situácia na Ukrajine a ktorí sa zapojili do materiálnej zbierky.

   

  Mesto Ružomberok zriadilo od 1.3.2022 transparentný účet, ktorý bude v nasledujúcich týždňoch slúžiť na finančnú zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom a sú ubytovaní v Ružomberku.

  Číslo transparentného účtu: SK83 0900 0000 0051 8801 2857

  Pohyby na účte si viete overiť na stránke www.transparentneucty.sk

   

  Poradenská a psychologická pomoc

  Poradenské centrum KU: Študentom a zamestnancom KU ponúkame ako podporu aj psychologickú poradňu. Náš tím odborníkov je pripravený poskytnúť pomoc pre všetkým, ktorí ju potrebujú.

  Ďalšie informácie/kontakt:  Mgr. Janka Hofmanová (janka.hofmanova@ku.sk)

   

  Duchovné poradenstvo

  Univerzitné pastoračné centrum J. Vojtaššáka (UPaC): Nájdete nás v priestoroch suterénu PF KU.

  ThLic. Ján Bystriansky, duchovný správca UPaC (bystrjan@gmail.com)

  ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., Univerzitný kaplán UPaC (jozefzvanda@gmail.com)

   

  Podpora pri štúdiu

  Pre všetkých vojnou postihnutých študentov bude univerzita hľadať spôsoby, ako zmierniť dopad aktuálnej situácie na ich štúdium. Budeme nápomocní pri riešení individuálnych požiadaviek študentov v snahe pomôcť im pokračovať štúdiu. Prosíme však o súčinnosť dotknutých študentov a ich komunikáciu s vyučujúcimi, prípadne študijnými oddeleniami fakúlt a fakultnými koordinátormi. Ubezpečujeme všetkých študentov, že nie je dôvod obávať sa o štúdium. Všetci učitelia si sú vedomí mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje neštandardný prístup. Majú dostatok skúseností, aby študentom pomohli prípadné problémy zvládnuť čo najlepšie prostredníctvom dištančnej metódy štúdia, blokovej výučby, individuálneho študijného plánu a pod. Kontaktujte svojich učiteľov a informujte ich o svojich problémoch, ak to situácia vyžaduje.

   

  Prijímacie konanie

  KU sa bude sa snažiť o zjednodušenie podmienok prijímania na štúdium pre uchádzačov z vojnou postihnutých oblastí, aj pri problémoch s preukazovaním predchádzajúceho vzdelania. Tým, ktorí budú chcieť, resp. musieť zmeniť miesto štúdia, poskytneme možnosť prestupu na štúdium na našej univerzite.

   

  Nulová tolerancia neznášanlivosti

  KU neakceptuje žiadne náznaky akýchkoľvek foriem neznášanlivosti medzi národmi, etnikami, rasami a náboženstvami.

   

  Užitočné odkazy:

  https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/pomoc-na-ukrajine-kontakty-a-informacie/

  https://pomocpreukrajinu.sk

  https://redcross.sk/ukrajina/