doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Prorektor pre vedu a umenie, Docent
  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra manažmentu

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 3.10
  Telefón: +421 905 365 519
  Email: miroslav.rusko@ku.sk

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. (1953) – študoval  odbor biológia – vedecký smer, následne postgraduálne štúdium ochrana životného prostredia a  vykonal rigoróznu skúšku v odbore ochrana prírodného prostredia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Úspešne absolvoval vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa štúdiom vo vednom odbore "Environmentalistika - 39-15-3" v r. 2006 na Technickej univerzite Košice, Strojníckej fakulte v Košiciach.

  Habilitačné konanie ukončil v r. 2013 na Slovenskej technickej univerzite vo vednom odbore  „8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“.

  Od roku 1979 pracoval v oblasti ochrany životného prostredia v sklárskom priemysle na Generálnom riaditeľstve VHJ Tatrasklo.

  Po roku 1990 postupne vykonával funkciu prednostu Okresného úradu životného prostredia v Trnave, riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, o.p. Trnava, riaditeľa Centra environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológii a riaditeľa Centra environmentálneho manažérstva.

  V rokoch 2000 – 2001 pôsobil v pozícii riaditeľa sekcie horizontálnej pomoci Úradu pre štátnu pomoc v Bratislave.

  Problematike manažérstva environmentu a bezpečnosti sa venuje dlhodobo. V tejto oblasti pôsobil a pôsobí vo viacerých poradných orgánoch, odborných organizáciách a výkone štátnej správy v rezorte Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 1998 bol členom technickej normalizačnej komisie TNK 72-Environmentálny manažment - Slovenský ústav technickej normalizácie.

  Externe pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulte a Fakulte odborných štúdií Slovenskej technickej univerzity, Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a Inštitúte manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

  V rokoch 2001 - 2021 pracoval interne ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave.

  Od roku 2022 pôsobí interne na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a tiež v pozícii prorektora pre vedu a umenie na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Venuje sa najmä problematike biológie, ochrane životného prostredia, manažérstva bezpečnosti a životného prostredia, štátnej pomoci, oblasti integrovaného manažérskeho systému, implementácie dobrovoľných nástrojov manažérstva environmentu.

  Podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry pre študijné predmety z oblasti manažérstva environmentu a bezpečnosti. Viedol viaceré práce ŠVOČ, vyše 60 bakalárskych, 120 diplomových a rigoróznych úspešne obhájených prác a tiež dizertačných prác.

  Je členom redakčnej rady vedeckých časopisov a  členom vedeckých rád vedeckých konferencií. Je organizátorom viacerých vedeckých konferencií a vyše 160 seminárov a workshopov. Je autorom vyše 500 odborných a vedeckých článkov, monografii, publikácií.

  Zúčastnil sa prírodovedeckých expedícií do viacerých štátov v subtrópoch a trópoch.

  Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie a riadiacich orgánov Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.