prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: vladimir.labath@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:00 - 17:00

  Podmienka - prihlásenie prostredníctvom e-mailovej správy a konzultácia aj podľa dohody.

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  2011 - Profesor v odbore sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava

  2003 - Docent v odbore sociálna práca – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

  2002 - PhD. v odbore pedagogická psychológia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

  1981 - PaedDr., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

  1975 - 79 – štúdium odboru liečebná pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

  1970 – 74 – štúdium učiteľstva výtvarnej výchovy a metodík predmetov prvého stupňa, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Trnava

   

  Odborné a špecializačné kurzy a pobyty v zahraničí

  1993 - 2016 vzdelávacie programy:

  Vyjednávanie a riešenie konfliktov (Rakúsko), Spôsoby práce s rizikovými rodinami (Veľká Británia), Supervízia (SR), Mediačné zručnosti (USA), Facilitatívne vedenie ľudí (Maďarsko, vedené Interactive Associates), Organizačný rozvoj (vedené Halwa Consulting), Organizačné poradenstvo (vedené Maastricht School of Management), Assessment Centre (ČR), Belbin Interplace and Team Role Accreditation Course (Veľká Británia), Leadership Transmision Approach (evolta, Rakúsko), Supervízia (ASPS, SR)

  1989 - 90 výcvik v Ericsonovskej hypnoterapii, Československá lekárska spoločnosť

  1988 - 89 výcvik v psychoterapii orientovanej na klienta, Psychologický ústav Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

  1978 – 80 - dlhodobý výcvik v skupinových formách korektívnej práce s mládežou so zameraním na uplatňovanie metód skupinovej psychoterapie v sociálnej a školskej sfére,  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

  Od 1990 študijné pobyty a stáže v Holandsku, Dánsku, Nórsku, USA, Veľkej Británii

  Prax

  Od 2017 Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,  profesor; v súčasnosti je subgarantom študijných programov Sociálna práca a garantom medzinárodného programu Erasmus Mundus European Joint Master in Social Work with Children and Youth 

  1990 – 2017 Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK, Bratislava, zakladateľ katedry, vyučujúci

  1990 – 1991 Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK, Bratislava, vedúci Katedry

  1986 - 1990 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, samostatný výskumný pracovník

  1974 - 1986 Diagnostický ústav pre mládež, učiteľ; od 1980 liečebný pedagóg - terapeut