Projekty

  Počet nájdených projektov: 143

  Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

  Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Postmodernizmus a anglofónne literatúry

  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Číslo projektu:312011BHC2 Doba riešenia projektu:18. Nov 2021 - 30. Jún 2023
  Vedúci projektu:PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Hlavným cieľom projektu je aktualizácia vnútorného systému kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), v súlade so štandardami pre vnútorný systém, vydanými SAAVŠ. Pre naplnenie tohto cieľa sa predpokladá zapájanie pracovníkov...

  ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024

  Erasmus+

  ERASMUS+ Promoting knowledge-sharing culture in Learning organisations (KNOWLO)

  Číslo projektu:2021-1-LV01-KA2020-VET-000029991 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému kód výzvy

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2021 - 31. Júl 2023

  kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

  Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:Erasmus 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

  Číslo projektu:VEGA 1/0397/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.

  Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.-17. storočí

  Číslo projektu:VEGA 2/0006/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

  Číslo projektu:VEGA 1/0299/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0096/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

  Číslo projektu:KEGA 018KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Štandardizácia špecifického krátkointervalového zaťaženia ako motorického testu silovo-vytrvalostných schopností pre úpolové športy

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom

  Číslo projektu:VEGA 1/0128/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

  Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Všeobecné dejiny (do roku 1492)

  Číslo projektu:FnPV č. 10/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Číslo projektu:FnPV č. 8/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.