Projekty

  Počet nájdených projektov: 137

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Theoretical and laboratory linguistics

  Číslo projektu:TKP2020-NKA-11 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Okt 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Balázs Surányi, DSc. (PPKE, Budapest)

  ERASMUS+ Upgrade with Learner-centred Approach (ULCA) - koordinátor

  Číslo projektu:2020-1-SK01-KA203-078306 Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Improving the educational process and expanding opportunities (employment) of graduates

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 1. Mar 2022

  CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

  Číslo projektu:APVV-19-0043 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

  Číslo projektu:312010Z19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023

  ERASMUS+ Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Erasmus+

  Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality

  Číslo projektu:VEGA 1/0748/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné uplatnenie absolventov

  Číslo projektu:KEGA 014KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

  Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD

  Komplexná inovácia a edukačná podpora premetov študijného programu ‘‘Učiteľstvo informatiky‘‘ so začlenením problematiky ‘‘Internetu vecí‘

  Číslo projektu:KEGA 008KU-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Číslo projektu:1/0637/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie

  Číslo projektu:VEGA 1/0624/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

  Tolkien a žáner fantasy v strednej Európe

  Číslo projektu:VEGA 1/0594/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Tvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie

  Číslo projektu:VEGA 1/0238/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2021
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Erasmus+ Multidisciplinarity support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK-01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Erasmus+

  Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.