PhDr. Helena Orieščiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PhDr. Helena Orieščiková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: helena.oriescikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  09:40 - 11:15

  Konzultačné hodiny budú v miestnosti č.215

  Profesijná charakteristika

  ŽIVOTOPIS

   

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul:

   

   Helena Orieščiková, Kapitulčinová, PhDr., PhD.

  Dátum a miesto narodenia

  1963, Horný Vadičov

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast :

   2001 UK Bratislava, doktorský študijný program v odbore  7518 9 00    špeciálna pedagogika, 

  ORIEŠČIKOVÁ, H. Integrácia mentálne postihnutých detí s ohľadom na   postoje  učiteľov a rodičov. Dizertačná práca, 2001, PdF UK, Bratislava  

   

  2006   UK Bratislava, rigorózna skúška, špeciálna pedagogika,

   ORIEŠČIKOVÁ, H. Komparácia vzdelávacích sústav pre deti so špeciálnymi výchovnými potrebami v niektorých Európskych štátoch. Rigorózna práca, 2006, PdF UK, Bratislava

   

  1995  UK Bratislava, Katedra špeciálnej pedagogiky (Mgr.)v študijnom odbore   učiteľstvo a vychovávateľstvo pre špeciálne školy a zariadenia – pedagogika mentálne postihnutých

   Diplomová práca:  Čítanie a písanie ako súčasť rozumovej výchovy vo vyššom  stupni  pomocnej  školy. ( Bratislava 1995 ) 

   

  Ďalšie vzdelávanie

  -1.kvalifikačná skúška,

  -počítačový kurz

  Priebeh zamestnaní

   

  2004–súčasnosť Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborná  asistentka,  katedra špeciálnej pedagogiky

  1997–2005 Základná škola Višňové – učiteľka, špeciálny pedagóg

  1992–1997 Školská správa Žilina – učiteľka v špeciálnej základnej škole

  1989–1992 Okresný ústav sociálnych služieb Žilina –zdravotná sestra

  1982–1989 Ústav národného zdravia Žilina – zdravotná

  sestra

  Odborné alebo umelecké zameranie

  špeciálna pedagogika