Odkazy:

   

  FAQ - časté otázky:

  1) Čo robiť, ak je zle/chybne uhradená „platba za vydanie preukazu, alebo jeho duplikátu”?

  Ešte raz si skontrolujte informácie v aplikácii Preukazy https://abakus.ku.sk/preukazy/  v záložke Poplatok a platby“.  Porovnajte si predpis platby z aplikácie s Vašou úhradou poplatku - ako ste ju zaplatili cez internetbanking (IBAN+VS+ŠS). Keď je úhrada poplatku za preukaz zrealizovaná nesprávne, tak ďalší postup je nasledovný:

  • vyžiadate vrátenie chybnej platby od Ekonomického oddelenia RE KU (podľa postupu nižšie),
  • úhradu poplatku zopakujete s použitím správnych symbolov VS a ŠS.

  Žiadosť o vrátenie chybne zaplatenej platby
  Je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc , stiahnuť si doklad o Vašej úhrade (pdf potvrdenie s detailom transakcie z internetbankingu) a zaslať tieto súbory elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk.

   

  2) Zaplatil/a som za „Novú licenciu ISIC“ / „Prolongačnú známku ISIC“ prevodom 10€ (tak, ako poplatok za vydanie preukazu, zduplikovaním platby) nesprávne na účet KU v RK lebo som si neprečítal/a, že licencia sa objednáva priamo v Združení CKM SYTS, alebo že prolongačná známka sa počas zápisov kupuje u brigádnika CKM SYTS/online v CKM SYTS.

  Je potrebné požiadať  Ekonomické oddelenie RE KU o vrátenie platby, tak že vyplníte formulár: Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc , stiahnete si doklad o Vašej úhrade (pdf potvrdenie s detailom transakcie z internetbankingu) a zašlete tieto súbory elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk.

  3) Prečo, keď som správne uhradil/a poplatok na vydanie preukazu študenta sa mi v aplikácii Preukazy https://abakus.ku.sk/preukazy/  úhrada nezobrazuje?

  V aplikácii Preukazy môže byť rozdiel, medzi stavom platby v záložke „Splnenie podmienok“ vs. stav v „Poplatok a platby“.
  Záložka „Splnenie podmienok“ hovorí, či momentálne existuje nepoužitá platba pripravená pre vydanie preukazu. Pri vytlačení preukazu sa platba použije a naskakuje tam červený krížik, aby sa podmienka vyresetovala/pripravila na vydanie duplikátu preukazu.
  Záložka „Poplatok a platby“ zobrazuje v tabuľke „Prijaté platby“ všetky (správne) zaplatené platby za preukazy/duplikáty preukazov aj keď už boli platby použité.  Ak sa teda Vaša úhrada nezobrazuje v tabuľke „Prijaté platby“ môže to byť z dôvodu:

  • platba sa nestihla zaúčtovať do Abakusu -  trvá to 2 až 4 pracovné dni od odoslania platby;
  • Ekonomické oddelenie RE KU zabudlo naimportovať výpis z účtu ŠP SR do Abakusu (málo pravdepodobné);
  • predsa len ste niekde spravili chybu v úhrade (IBAN+VS+ŠS) -  riešenie viď prvá otázka FAQ.

   

  4) Prečo mi zrazu svieti v podmienke platby červený krížik v aplikácii Preukazy v záložke „Splnenie podmienok“ keď som tam už mal/a zelenú fajku? 

  Podmienka platby v záložke „Splnenie podmienok“ hovorí, či momentálne existuje nepoužitá platba pripravená pre vydanie preukazu. Pri vytlačení preukazu sa platba použije a naskakuje tam červený krížik, aby sa podmienka vyresetovala/pripravila na vydanie duplikátu preukazu. S veľkou pravdepodobnosťou bol teda Váš preukaz už vyrobený. Skontrolujte si v aplikácii Preukazy záložku „Preukazy“. Presné informácie o platbách za preukazy máte v záložke „Poplatok a platby“.

   

  5) Čo sa stane s kreditom na stravu pri tlači duplikátu, alebo pri zmene typu preukazu?

  V prípade, že tlačíme:

  • duplikát preukazu, tak systém automaticky prehadzuje stravovacie konto s kreditom na novo vyrobený duplikát preukazu.
  • nový preukaz iného typu vizuálu, tak Vám vzniká nové stravovacie konto. Ak zostal na starom type preukazu zostatkový kredit , môžete si zostatok kreditu vymeniť za hotovosť na UaSZ Blok C, alebo požiadať o prenos stravovacieho konta/kreditu na nový preukaz zaslaním požiadavky na e-mail abakus@ku.sk.

   

  6) Musím ako denný študent mať preukaz študenta s vizuálom „denný študent ISIC“?

  Nie nemusíte. Môžete si v aplikácii Preukazy v záložke Vizuál preukazu“ zvoliť  vizuál „denný študent KU NOISIC“  a bude Vám vydaný preukaz denného študenta s vizuálom KU, ktorý rovnako platí na stravovanie a aj v železničnej doprave. Prídete len o komerčné zľavy v obchodoch.

   

  7) Ako je to s predĺžením platnosti preukazu študenta, ak som ho stratil/a?

  Ak ste preukaz stratili je potrebné požiadať o vydanie duplikátu so všetkými náležitosťami s tým súvisiacimi.

   

   8) Kde nájdem postup vydania preukazu?

  Postup nájdete v menu Vydanie a platnosť

   

  9) Ako je to s predlžovaním platnosti preukazov pre študentov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa na Katolíckej univerzite a pokračujú v štúdiu na II. stupeň,  alebo z II. na III. stupeň štúdia ?

  Tí, ktorí ďalej pokračujú v štúdiu na KU, tak im preukaz ostáva v platnosti za podmienky, že nezmenili formu štúdia (z externej formy na dennú a opačne). Po zápise na štúdium sa platnosti preukazu v informačnom systéme predĺžia. Je nevyhnutné si ich napáliť aj do čipu preukazu na Univerzitných termináloch KU.

  [V prípade, že ste študovali na inej VŠ/univerzite, nie je možné sprolongovať takýto cudzí preukaz. Študent KU je povinný mať preukaz vydaný na KU.]

   

  Ako môžem cestovať po zápise, ak mi ešte nebol vydaný preukaz denného študenta?:

  Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydá ŽSR na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra. Podrobné informácie

   

  Ako sa zaregistrujem na bezplatné cestovanie na železnici?

  Pokyny nájdete tu:

  Bezplatná preprava pre študentov vysokých škôl/univerzít

   

  Ako si vybavím časový lístok na železnici?

   Študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku (tieto vysoké školy vydávajú bezkontaktné čipové karty, ale s neaktivovanou dopravnou časťou respektíve bez dopravnej časti) si môžu vybrať - získať PREUKAZ ZÁKAZNÍKA bez možnosti využívať mesačné časové lístky na bezplatnú prepravu (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti, fotografia je nepovinná) alebo si vyžiadať PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, na základe ktorého si okrem jednorazových lístkov môžu zabezpečiť aj mesačné časové lístky (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

   

  Kedy a kde získam prolongačnú licenčnú známku ISIC?
  a) prolongačnú licenčnú známku ISIC si celoročne zakúpite cez online shop CKM: prolongačná ISIC známka pre vyššie ročníky;

  b) počas obdobia zápisov najneskôr do 30.9. ich predávajú zamestnanci CKM SYTS na prízemí knižnice v nimi určenom čase;

   

  Kedy a kde získam prolongačnú licenčnú známku ITIC?
  a) prolongačnú licenčnú známku ITIC si celoročne zakúpite cez online shop CKM: prolongačná ITIC známka pre učiteľov;

  b) počas obdobia zápisov najneskôr do 30.9. ich predávajú zamestnanci CKM SYTS na prízemí knižnice v nimi určenom čase;

   

  Je potrebné na predĺženie platnosti preukazu uhrádzať sumu 10€? a čo Univerzitná knižnica (UK KU)?

  • Preukazy sa dajú predĺžiť bezplatne, čo zahŕňa použitie preukazu na univerzite (identifikácia osoby, prístupové systémy, Abakus stravovanie, internáty) a taktiež v doprave zľava na železnici. Na preukaz dostanete bezplatnú prolongačnú nálepku NO ISIC;
  • CKM SYTS - zakúpenie prolongačnej známky ISIC/ITIC za 10€ je dobrovoľné a slúži na získanie komerčných zľiav;
  • TransData - zakúpenie preĺženia UBIAN funkcionality za 3.60€ je dobrovoľné a umožní Vám funkcionality pre cestovanie autobusmi;
  • UK KU - Informácie o použití preukazu v UK KU nájdete na stránke knižnice. Poplatky za používanie knižnice sa uhrádzajú samostatne;

   

  Mám na zápis priniesť „Prihlášku za člena v CKM SYTS”?

  Nie. Nenoste ju. Je to žiadosť o členstvo v CKM SYTS - čo je organizácia vydávajúca medzinárodne platnú licenciu ISIC na preukaze denného študenta s vizuálom ISIC.
  Každý študent denného štúdia, ktorý žiada KU o preukaz s vizuálom ISIC požiada  CKM SYTS na ich stránke o vydanie Licenčného čísla ISIC, súčasne požiada o členstvo v CKM SYTS a uhradí poplatok (členské) na nový akademický rok. Prihláška za člena sa vyĺňa online na stránke CKM.

   

  Aké zľavy sú zahrnuté v 10€ poplatku za ISIC licenciu?

  Nájdete ich na stránke https://isic.sk/zlavy-na-slovensku/.

   

  Aké zľavy sú zahrnuté v 10€ poplatku za ITIC licenciu?

  Nájdete ich na stránke https://itic.sk/vsetky-zlavy/.

   

  Do kedy je platný preukaz na dopravu?

  1. Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
  2. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 1
   - v prípade poškodenia alebo straty,
   - pri skončení, alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.