Katolícka univerzita v Ružomberku sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

Dňa 12. októbra 2021 v reprezentatívnych priestoroch galérie na Západnej terase Bratislavského hradu tridsať signatárov – predstaviteľov akademickej a vedecko-výskumnej obce na Slovensku – verejne potvrdilo slávnostným podpisom pristúpenie k plneniu Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzala Zuzana Čaputová, prezidentka SR.
Katolícka univerzita v Ružomberku sa prihlásila k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce

Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa verejne prihlásili k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt vedeckej činnosti, ktorý patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám. Deklarácia sa opiera o európske štandardy, predovšetkým The European Code of Conduct on Research Integrity, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do Rámcových programov EÚ. Deklarácia zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie a univerzity k zavádzaniu vzdelávania v oblasti vedeckej integrity pre študentov na všetkých stupňoch a pre výskumných pracovníkov.

Tvorbu národného dokumentu zaväzujúceho podporiť vedeckú integritu na Slovensku zastrešovalo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako uviedla pri príležitosti slávnostného podpisu v príhovore Soňa Ftáčniková, koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe dokumentu, ambíciou dokumentu je zlepšiť situáciu v dodržiavaní najvyšších etických štandardov v oblasti výskumnej a akademickej integrity na Slovensku. Doplnila, že iniciatíva prišla doslova, ako sa zvykne hovoriť zdola. Deklarácia bola pripravená za účasti všetkých, ktorí majú záujem zlepšiť situácia v tejto oblasti na Slovensku.

Signatári sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazali plniť štyri konkrétne záväzky definované v deklarácii:

  1. Zaväzujeme sa zabezpečiť najvyššiu úroveň kultúry vedeckej integrity založenej na základných princípoch správnej výskumnej praxe, ktorú budú dodržiavať výskumní pracovníci a vysokoškolskí učitelia, ako aj všetky inštitúcie vykonávajúce a financujúce výskum predovšetkým vytvorením vhodnej infraštruktúry na jej zabezpečenie, čím posilníme dôveryhodnosť týchto inštitúcií na domácej aj medzinárodnej úrovni.
  2. Zaväzujeme sa realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe ako najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného prostredia podporujúceho kultúru vedeckej integrity.

3: Zaväzujeme sa riadiť transparentným, spravodlivým a efektívnym systémom preverovania vedeckých podvodov, nečestností a porušení princípov správnej výskumnej praxe.

  1. Sme odhodlaní vytvoriť Národnú etickú komisiu pre vedeckú integritu, ktorej hlavnou úlohou bude implementácia a harmonizácia inštitucionálnych štruktúr na podporu kultúry vedeckej integrity, bude slúžiť ako poradný orgán pre verejné aj súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy a reprezentovať SR v oblasti upevňovania vedeckej integrity na medzinárodnej úrovni.

Jedným zo signatárov Deklarácie je aj Katolícka univerzita v Ružomberku. Za našu univerzitu Deklaráciu podpísala Mária Kozová, prorektorka pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy.

Text Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.