Katolícka univerzita v Ružomberku vo svetle prieskumu „Akademická štvrťhodinka“

  V prvej polovici roka 2021 pripravila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) prieskum Akademická štvrťhodinka, v rámci ktorého sa študenti prvého a druhého stupňa všetkých vysokých škôl na Slovensku mohli vyjadriť k otázkam týkajúcim sa kvality výučby, prístupu pedagógov, dopadov pandémie a pod.
  Katolícka univerzita v Ružomberku vo svetle prieskumu „Akademická štvrťhodinka“

  SAAVŠ predstavila 25. októbra 2021 podrobné dáta z prieskumu a ponúkla aj interaktívny nástroj, ktorý prináša prehľadné zobrazenie výsledkov prieskumu. Ponúka obraz názorov študentov jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, odborov či stupňov a foriem štúdia. Zber dát prebiehal od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Do prieskumu sa zapojilo 19 983 študentov z 36 vysokých škôl na Slovensku. Za KU v Ružomberku sa do prieskumu zapojilo 428 študentov (FZ KU 59 študentov, FF KU 76 študentov, PF KU 247 študentov a TF KU 46 študentov).

  Môžeme konštatovať, že z výsledkov tohto externe organizovaného prieskumu sa zdá, že študenti oceňujú kvalitu vzdelávania na KU v Ružomberku a sú spokojní s viacerými dôležitými aspektmi nášho akademického života. Celkovo možno zhodnotiť, že KU v Ružomberku dosahuje pri porovnaní s celoslovenským priemerom lepšie výsledky predovšetkým v oblasti prístupu k študentským potrebám.

  Výsledky prieskumu SAAVŠ obsahujú aj ďalšie zaujímavé zistenia, ktoré si každý môže pozrieť na stránke https://prieskum.saavs.sk/vysledky/.

  Všetkým naším študentom ďakujeme za spätnú väzbu. Teší nás, že v mnohých ukazovateľoch sú prevažne spokojní a veríme, že spoločne budeme pracovať na skvalitnení vzdelávania a celkovo študentského života na našej univerzite.