KU v Ružomberku má dvojicu nových profesorov

    23. marca 2023 sa v priestoroch Prezidentského paláca v Bratislave uskutočnil slávnostný akt vymenovania profesorov. Nás teší, že medzi novo menovanými profesormi sa nachádza aj doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. (v odbore teória a dejiny žurnalistiky) a doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (v odborovej didaktike).
    KU v Ružomberku má dvojicu nových profesorov

    Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. sa od roku 2004 angažuje vo výučbe a od roku 2012 pôsobí ako spolugarantka odboru teória a dejiny žurnalistiky (po novom - v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá) na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. V súlade so svojím odborným zameraním pomáhala profilovať a sama viedla kurzy - žurnalistické žánre, cirkev a médiá, manažment médií, základné lingvistické disciplíny prispôsobené pre potreby žurnalistov, tzn. lexikológia, morfológia, syntax, štylistika, ortografia. Študentom prednášala aj v iných kurzoch - rétorika, polemika a argumentácia v médiách, literárna kritika, metodiky výskumu médií. Od roku 2006 po súčasnosť viedla semináre, prednášky, pripravovala a garantovala študijné programy, napísala 3 vysokoškolské učebnice, 2 skriptá, bola členkou komisií na štátnych skúškach (bakalárske, magisterské, doktorandské, habilitačné). Svoj odborný záujem sústreďuje na dve hlavné oblasti. Prvou oblasťou je vzťah médií a náboženstva a druhou žurnalistická žánrológia. V rámci lingvisticko-teologicko-mediálneho prieniku (do sociológie a psychológie) rozvinula viacero výskumov v oblasti mediálnej argumentácie, interpretačných komunít a názorových vodcov, či jazyka médií s dôrazom na jeho spisovnosť, nespisovnosť, špecifiká a trendy. Jednotlivé témy systematicky rozvíja na domácej aj zahraničnej pôde. Je aktívna v združení European Communication Research and Education Association, angažuje sa v Komisii náboženského jazyka pri Medzinárodnom komitéte slavistov, spolupracuje s Pápežskou univerzitou Santa Croce v Ríme, kde sa zapojila do výskumu mediálneho obrazu cirkvi v čase pandémie. Dlhodobo výskumne spolupracuje aj s Pápežskou univerzitou Jána Pavla II. v Krakove.

    Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčnom mieste docenta už od roku 2007, predtým 8 rokov pôsobil na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti vykonáva funkciu vedúceho katedry pedagogiky a psychológie a je predsedom akademického senátu KU v Ružomberku. Predtým v rokoch 2008 – 2016 vykonával funkciu dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas svojej pedagogickej kariéry sa odborne vyprofiloval a aktuálne sa jeho vedecko-pedagogická činnosť orientuje na nasledujúce oblasti: Pedagogika, Didaktika, Prosociálna výchova, Kooperatívne učenie. V aktuálnom akademickom roku sa venuje primárne vyučovaniu týchto predmetov: Teória výchovy, Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická diagnostika, Kooperatívne učenie, Metodológia kvantitatívneho výskumu. Čo sa týka jeho vedeckej aktivity, aktívne pôsobil v rámci 18 domácich aj zahraničných projektoch. Jeho pedagogická činnosť je rovnako bohatá. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí autorstvo 12 vedeckých monografií, 2 vysokoškolských učebníc, 2 skrípt a učebných textov a hlavne 8 vysoko hodnotených článkov v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science, Scopus a ERIH plus.

    Zdroj foto: kancelária prezidentky SR