Literárne KUpé na festivale UNIUM 2024

  Akademický festival UNIUM 2024 Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúkol sedem literárnych podujatí
  Literárne KUpé na festivale UNIUM 2024

  V týždni od 22. – 25. apríla 2024 sme v rámci umelecko-akademického formátu Literárne KUpé (Stretni svojho spisovateľa. Besedy a autorské čítania) privítali hostí z oblasti súčasnej slovenskej poézie (Alena Brindová, Rudolf Jurolek, Peter Prokopec), prózy (Soňa Uriková), literatúry pre deti a mládež (Dávid Dziak), literárnej vedy (Marta Součková) a umeleckého prekladu (Marek Mitka).

  Vyučujúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU Jana Juhásová uviedla na podujatí svoju knihu Belasé Ó. Básnická cesta Rudolfa Juroleka, venovanú súčasnému oravskému básnikovi, nositeľovi Zlatej vlny 2022, za ktorú získala ocenenie Kniha Oravy 2023. Podujatia sprevádzal hudobný program, ktorý pripravili pedagógovia zo SZUŠ Dotyk Ružomberok (Lukáš Dvorščák – gitara, Matej Stachera – spev), Veronika a Martin Husovskí (Komajota) z Prešova, a tiež fotografická výstava Vlastimila Slávika (Prešov).

  Moderátormi podujatí boli pedagógovia Katolíckej univerzity – Silvia Kaščáková, KPEP PF, Jana Juhásová, KSJL FF, Eva Urbanová, KSJL FF a Vladimír Barborík, KSJL FF. Študenti z troch fakúlt – Filozofická, Pedagogická, Zdravotnícka – participovali na podujatiach nielen účasťou v auditóriu, ale aj aktívne – ako moderátori (Beáta Pošteková, KPEP PF, Lukáš Švajlenin, KŽ FF), ako organizačná pomoc (Michaela Čontošová, PF, Barbora Čerešníková, PF), pri prezentovaní odborných reflexií (Andrea Nemcová, FF), úspešnou účasťou v literárnej súťaži Slávme to spoločne (Lucia Bušová FF, 2. miesto, Sára Kováčová, FF, Martina Senková, PF, obe čestné uznanie, Soňa Ryboňová, PF, špeciálna cena. Ďalšie ocenenia získali Aleksander Jedryszczak zo Sliezkej univerzity v Katoviciach, 3. miesto, a víťazkou súťaže sa stala Ema Palková z Prešovskej univerzity v Prešove). 

  Počas kultúrne i ľudsky plných dní sme v Univerzitnej knižnici privítali pedagógov, žiakov a študentov z viacerých základných a stredných škôl – ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku, ZŠ Bystrická (elokované pracovisko Dončova) Ružomberok, SZŠ Dotyk Ružomberok, ZŠ s MŠ Malatiná, ZŠ s MŠ Okoličianska Liptovský Mikuláš, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok, Škola umeleckého priemyslu Ružomberok. Kuratelu nad všetkými podujatiami robili Silvia Kaščáková, KPEP PF a Jana Juhásová, KSJL FF. Za výdatnú organizačnú pomoc ďakujeme Márii Parigálovej (Útvar prorektora pre vedu a umenie KU). Vážime si podporu vedenia univerzity a fakúlt, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity, hostí, ktorí na literárne podujatia zavítali a obohatili ich vnímavou prítomnosťou. Veríme, že umenie svet poľudšťuje, a k tomu vedieme aj našich študentov.    

  Jana Juhásová, Silvia Kaščáková

  Foto: Vlastimil Slávik